Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор       Осередчук Р.П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Дрогобицький хлiбокомбiнат»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
82100, Львiвська область, м. Дрогобич, Рєпiна,8
4. Код за ЄДРПОУ
00376389
5. Міжміський код та телефон, факс
0324415525 0324415525
6. Електронна поштова адреса
hlibdr80@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 81 "бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://droghlib.com.ua/ в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2018 припинено повноваження член наглядової ради Качкинович Роман Iванович КА 388547
Дрогобицьким МВ УМВС України в Львiвськiй областi
24.000028
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 26.04.2018 р.(протокол № 01/17 вiд 26.04.2018р.) вiдбулася змiна складу повноважних осiб емiтента:члена Наглядової ради Товариства Качкинович Романа Iвановича, паспорт серiї КА 388547, виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС України в Львiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 24,000028 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
26.04.2018 припинено повноваження член наглядової ради Качкинович Любов Степанiвна КА 388549
Дрогобицьким МВ УМВС України в Львiвськiй областi
24.000028
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 26.04.2018 р.(протокол № 01/17 вiд 26.04.2018р.) вiдбулася змiна складу повноважних осiб емiтента:члена Наглядової ради Товариства Качкинович Любов Степанiвни паспорт серiї КА 388549, виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС України в Львiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 24,000028 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 припинено повноваження член наглядової ради Онутчак Iрина Романiвна КС 963877
Дрогобицьким МВ УМВС України в Львiвськiй областi
14.844042
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 26.04.2018 р.(протокол № 01/17 вiд 26.04.2018р.) вiдбулася змiна складу повноважних осiб емiтента:члена Наглядової ради Товариства Онутчак Iрини Романiвни паспорт серiї КС 963877, виданий 26.07.2013 р. Дрогобицьким МВ УМВС України в Львiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 14,844042 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 припинено повноваження Ревiзор Буняка Iвана Михайловича КС 312250
Дрогобицьким МРВ УМВС України в Львiвськiй областi
0.0000
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 26.04.2018 р.(протокол № 01/17 вiд 26.04.2018р.) вiдбулася змiна складу повноважних осiб емiтента:Ревiзора Буняка Iвана Михайловича, паспорт серiї КС 312250, виданий 10.02.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС України в Львiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000%. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 призначено Член наглядової ради Качкинович Роман Iванович КА 388547
Дрогобицьким МВ УМВС України в Львiвськiй областi
24.000028
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 26.04.2018 р.(протокол № 01/17 вiд 26.04.2018р.) вiдбулася змiна складу повноважних осiб емiтента:На посаду члена Наглядової ради Товариства Качкинович Романа Iвановича, паспорт серiї КА 388547, виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС України в Львiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 24,000028 %. Освiта вища - ЛОЛПI iм.Ленiнського комсомолу, економiка та органiзацiя будiвництва, стаж роботи 23 роки. Попередня посада - заступник директора ПП «Кiмак». Протягом останнiх п’ять рокiв керiвництво Наглядовою Радою Товариства. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 призначено член наглядової ради Качкинович Любов Степанiфвна 388549
Дрогобицьким МВ УМВС України в Львiвськiй областi
24.000028
Зміст інформації:
На посаду члена Наглядової ради Товариства Качкинович Любов Степанiвну, паспорт серiї КА 388549, виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС України в Львiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 24,000028 %. Освiта вища ЛОЛПI iм. Ленiнського комсомолу, економiка та органiзацiя буд. матерiалiв, стаж роботи 23 роки. Попередня посада – голова правлiння КС «Бойкiвщина». Протягом останнiх п’ять рокiв участь у роботi Наглядової Ради Товариства. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 призначено член наглядової ради Онутчак Iрина Романiвна 963877
Дрогобицьким МВ УМВС України в Львiвськiй областi
14.844042
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 26.04.2018 р.(протокол № 01/17 вiд 26.04.2018р.) вiдбулася змiна складу повноважних осiб емiтента:На саду члена Наглядової ради Товариства Онутчак Iрину Романiвну паспорт серiї КС 963877, виданий 26.07.2013 р. Дрогобицьким МВ УМВС України в Львiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 14,844042 %. Освiта вища - ЛНУ iм.I.Франка, факультет мiжнародних вiдносин, стаж роботи 6 рокiв. Попереднiх посад, якi займала посадова особа немає. Протягом останнiх п’ять рокiв участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 призначено Ревiзор Буняк Iван Михайлович КС 312250
0.0000
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 26.04.2018 р.(протокол № 01/17 вiд 26.04.2018р.) вiдбулася змiна складу повноважних осiб емiтента:На посаду Ревiзора Буняка Iвана Михайловича, паспорт серiї КС 312250, виданий 10.02.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000%. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi посади в Дрогобицькiй виправнiй колонiї №40 – технiк-доглядач, в ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» - начальник вiддiлу постачання. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 призначено Ревiзор Буняк Iван Михайлович КС 312250
0.0000
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 26.04.2018 р.(протокол № 01/17 вiд 26.04.2018р.) вiдбулася змiна складу повноважних осiб емiтента:На посаду Ревiзора Буняка Iвана Михайловича, паспорт серiї КС 312250, виданий 10.02.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000%. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi посади в Дрогобицькiй виправнiй колонiї №40 – технiк-доглядач, в ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» - начальник вiддiлу постачання. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.