Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Осередчуку Роман Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат "
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00376389
4. Місцезнаходження
Львівська , Дрогобицький, 82100, М.Дрогобич, Рєпiна8
5. Міжміський код, телефон та факс
0322415515 415515
6. Електронна поштова адреса
hlibdr80@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 78   22.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://droghlib.com.ua/ в мережі Інтернет 21.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що у статутному фондi Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, Товариство не здiйснило випуску боргових цiнних паперiв та не займає монопольного (домiнуючого) становища.. Протягом звiтного року позачерговi збори акцiонерiв емiтентом не проводилися. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску процентних, дисконтних та цiльових (безпроцентних) облiгацiй. Протягом звiтного перiоду Товариство похiдних цiнних паперiв не випускало та операцiй з ними не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викупу власних акцiй Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв iнших видiв цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду Товариство бланкiв сертифiкатiв простих iменних акцiй не замовляло, сертифiкатiв власникам не видавало; бланки сертифiкатiв iнших видiв цiнних паперiв не замовлялися, сертифiкати iнших цiнних паперiв власникам не видавалися. Протягом звiтного перiоду Товариство зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., в зв'язку з чим iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску iпотечних цiнних паперiв, iстотних фактiв не траплялось, особлива iнформацiя не надавалась. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена згiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку України (П(С)БУ). Роздiл, вiдомостi iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - товариством не заповнявся, оскiльки у звiтному 2014 роцi такi подiї, не виникали.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат "
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А01 №468540
3. Дата проведення державної реєстрації
23.07.2015
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
428274.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
124
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв
46.90 Неспецiалiзрвана оптова торгiвля
47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продукутами харчування,напоями та тютюновими виробами
10. Органи управління підприємства
Оргаганом упрвлiння емiтента являється Наглядова Рада, компетенцiя та функцiї якої вихзначенi Статутом. Iнформацiя про членiв НР. Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтен. Посада Голова Наглядової ради Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи Качкинович Роман Iванович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 388547 21.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл Рiк народження 1964 Освiта вища Стаж керiвної роботи (рокiв) 10 Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав ПП"Кiмак" заступник директо ТОВ Опис Повноваження: Керiвництво Наглядовою Радою Товариства. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороду отримує. Попереднi посади, якi займала посадова особа: ПП"Кiмак" заступник директора Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає. Посада Член Наглядової Ради Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи Качкинович Любов Степанiвна Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 388549 21.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл Рiк народження 1965 Освiта вища Стаж керiвної роботи (рокiв) 15 Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав КС ;Бойкiвщина ; голова правлiння Опис Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Попереднi посади, якi займала посадова особа: КС ;Бойкiвщина ; голова правлiння Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає. Посада Член наглядової ради Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи Качкинович(Онутчак) Iрина Романiвна Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи КС 9638774Личакiвським РВ у м. Львовi ГУМС України у Львiвськiй обл Рiк народження 1988 Освiта вища Стаж керiвної роботи (рокiв) 4 Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав немає Опис Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Попереднi посади, якi займала посадова особа: немає Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Райффайзен Банк Аваль
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26007266726
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
РВ ФДМУ у Львiвськiй областi 20823070 79000Україна м.Львiв С.Стрiльцiв,3 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 62.844

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Осередчу Роман Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЛ 028404 07.08.2015 Дрогобицьким МВУ УМВС України
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Городоцька СШ -директор вчитель
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.06.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження: здiйснює оперативне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства,з урахуванням обмеженнннь, що встановленi статутом, та вирiшує iншi питання, за виключенням тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв управлiння товариством. Представляє товариство без довiреностi у вiдносинах зi всiма без винятку державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також з фiзичними особами. Органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Винагорода: Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв директора визначається штатним розписом. Попереднi посади, якi займала посадова особа Городоцька СШ - директор-вчитель: Основне мiсце працi: директор ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Качкинович Роман Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 388547 21.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВС у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП"Кiмак" заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження: Керiвництво Наглядовою Радою Товариства. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Попереднi посади, якi займала посадова особа: ПП"Кiмак" заступник директора Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Качкинович Любов Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 388549 21.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
КС ;Бойкiвщина ; голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Попереднi посади, якi займала посадова особа: КС ;Бойкiвщина ; голова правлiння Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онутчак Iрина Романiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 963877 Личакiвським РВ у м.Львовi ГУДМС УКраїни у Львiськiй областi
4) рік народження**
1988
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
немає
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Попереднi посади, якi займала посадова особа: немає Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буняк Iван Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 312250 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Дрогобицька ВК-40 Заступник начальника по виробництву
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження: Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства. Складання та подання на розгляд та на затвердження загальних зборiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Швадчак Марiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 046887 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiв. обл.
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Добрiвлянська сiльська рада головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.05.2011 безстроково
9) Опис
Повноваження: Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдно iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Винагорода: Розмiр винагороди визначається згiдно умов трудового договору/контракту. Попереднi посади, якi займала посадова особа: головний бухгалтер Основне мiсце працi: ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат " головний бухгалтер. Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
директор Осередчук Роман Петрович КЛ 028404 11.08.2014 Дрогобицьким МВ ГУ ДМС 0 0 0 0 0 0
Голова Нагляловох ради Качкинович Роман Iванович КА 388547 21.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл. 411144 24 411144 24 0 0
Член Наглядової Ради Качкинович Любов Степанiвна КА 388549 21.03.1997 Дрогобицьким МВУМВС у Львiвськiй областi 411144 24 411144 24 0 0
Ревiзор Буняк Iван Михайлович КС 312250 10.04.2004 0 0 0 0 0 0
гол. бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна КА 046887 25.12.1998 Дрогобицьким МВ УМВС 0 0 0 0 0 0
гол. бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна КА 046887 25.12.1998 Дрогобицьким МВ УМВС 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової Ради Онутчак (Качкинович ) Iрина Романiвна КС 963877 26.07.2013 Личакiвським РВ у м. Львовi 254293 14.844 254293 14.844 0 0
Усього 1076581 62.844098 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Качкинович Роман Iванович КА 388547 21.03.1997 ДрогобицькийМВУМВС України у Львiвськiй обл. 411144 24 411144 102786.00 0 0
КУачкинович Любов Степанiвна КА 388549 21.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВС Україниу Львiвськiй обл. 411144 24 411144 102786.00 0 0
Онуктчак Iрина Романiвна(Качкинович ) КС 963877 26.07.2013 Личакiвським РВ у м. ЛьвовiГУДМС Укураїни у Львiвськуiй областi 254293 14.844 254293 63573.25 0 0
Усього 1076581 62.844 1076581 269145.25 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2015
Кворум зборів** 64
Опис Загальнi збори акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат» (далi - Товариство) вiдкрив Директор Товариства Осередчук Р.П.:
Для проведення загальних зборiв акцiонерiв Наглядовою радою Товариства вiдповiдно до статуту Товариства прийнято рiшення (протокол № 01/15 вiд «02» березня 2015р.) про скликання загальних зборiв акцiонерiв та про призначення Головою загальних зборiв Крупея Мирослава Степановича, Секретарем загальних зборiв Савчук Олесю Iванiвну, Реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв у складi – Голова – Возняк Юлiя Сергiївна, член - Солецька Галина Iванвiвна.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 23 квiтня 2015 року.
Статутний капiтал Товариства становить 428 274,50 гривень i подiлений на 1713098 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Для ознайомлення присутнiх з результатами реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв слово надається головi Реєстрацiйної комiсiї Возняк Юлiї Сергiївнiй:
“До реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства включено 92 акцiонери, на особових рахунках яких облiковується 1 713 098 акцiй.
Реєстрацiйною комiсiєю зареєстровано 6 акцiонерiв, якi сумарно володiють 1 098 361 акцiями товариства, що становить 64, 1153% загальної кiлькостi акцiй Товариства.
Вiдповiдно до ст.41 Закону України “Про акцiонернi товариства” загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Таким чином, загальнi збори акцiонерiв Товариства визнано правомочними. Голосування на загальних зборах акцiонерiв вiдбувається шляхом голосування бюлетенями.
Порядок денний зборiв:
1. Про обрання лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв Товариства.
2. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства, фiнансових результатiв дiяльностi Товариства за 2014 рiк
6. Визначення порядку розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства.
7. Про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства
8. Про обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради
9. Про припинення повноважень Ревiзора Товариства
10. Про обрання Ревiзора Товариства.
11. Про погодження укладених правочинiв.
12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
Перше питання порядку денного: «Про обрання лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв Товариства»
Слухали: Голову зборiв, який запропонував обрати лiчильну комiсiю у складi: голова – Возняк Юлiя Сергiївна, член – Солецька Галина Iванiвна.
Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова - Возняк Юлiя Сергiївна , член – Солецька Галина Iванiвна.
Голосували:
“За” – 1 096 261 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Друге питання порядку денного: «Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту»
Слухали: Голову загальних зборiв Крупея М.С., який запропонував затвердити Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi.
Вирiшили: затвердити звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi.
Голосували:
“За” – 1 096 261 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Третє питання порядку денного: «Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»
Слухали: директора товариства Осередчука Р.П., який запропонував затвердити звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
Вирiшили: затвердити звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
Голосували:
“За” – 1 096 261 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Четверте питання порядку денного: «Звiт Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України».
Слухали: Буняка I.М., який запропонував затвердити висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк
Вирiшили: затвердити висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк
Голосували:
“За” – 1 096 261 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
П’яте питання порядку денного: «Затвердження рiчного звiту Товариства, фiнансових результатiв дiяльностi Товариства за 2014 рiк»
Слухали: голову загальних зборiв акцiонерiв, який запропонував затвердити рiчний звiт товариства за 2014 рiк.
Вирiшили: затвердити рiчний звiт товариства за 2014 рiк.
Голосували:
“За” – 1 096 261 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Шосте питання порядку денного: «Визначення порядку розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства».
Слухали: голову загальних зборiв акцiонерiв, який запропонував прибутки отриманi Товариством у 2014р. спрямувати на розвиток Товариства.
Вирiшили: прибутки отриманi Товариством у 2014р. спрямувати на розвиток Товариства.
Голосували:
“За” – 1 076 581 голосiв, що складає 98, 20 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 19 680;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Сьоме питання порядку денного: «Про припинення повноважень членiв Наглядової ради»
Слухали: голову загальних зборiв акцiонерiв, який запропонував у зв’язку з спливом термiну повноважень, припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме Качкинович Р.I., Качкинович Л.С., Онутчак I.Р.
Вирiшили: у зв’язку з спливом термiну повноважень, припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а саме Качкинович Р.I., Качкинович Л.С., Онутчак I.Р.
Голосували:
“За” – 1 096 261 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Восьме питання порядку денного: «Про обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв(контрактiв) з членами Наглядової ради.»
Слухали: голову загальних зборiв акцiонерiв, який запропонував обрати на наступний трьохрiчний строк членiв Наглядової ради Онутчак Iрину Романiвну, Качкинович Романа Iвановича та Качкинович Любов Степанiвну та затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановити розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв(контрактiв) з членами Наглядової ради.
Вирiшили: обрати на наступний трьохрiчний строк членiв Наглядової ради Онутчак Iрину Романiвну, Качкинович Романа Iвановича та Качкинович Любов Степанiвну затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановити розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв(контрактiв) з членами Наглядової ради.

Голосували:
“За” – 1 096 261 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Дев’яте питання порядку денного: « Про припинення повноважень Ревiзора Товариства»
Слухали: голову загальних зборiв акцiонерiв, який запропонував припинити повноваження Ревiзора Буняка I.М.
Вирiшили: припинити повноваження Ревiзора Буняка I.М.
Голосували:
“За” – 1 096 261 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Десяте питання порядку денного: «Про обрання (змiну) Ревiзора Товариства»
Слухали: голову загальних зборiв акцiонерiв, який запропонував обрати Буняка Iвана Михайловича Ревiзором на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв.
Вирiшили: обрати Буняка Iвана Михайловича Ревiзором на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв.
Голосували:
“За” – 1 096 261 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).

Одинадцяте питання порядку денного: «Про погодження укладених правочинiв.»
Слухали: голову загальних зборiв акцiонерiв, який запропонував погодити усi укладенi Товариством правочини в перiод з 2014 року до сьогоднi.
Вирiшили: погодити усi укладенi Товариством правочини в перiод 2014 року до сьогоднi.
Голосували:
“За” – 1 096 261 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Дванадцяте питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року.»
Слухали: голову загальних зборiв акцiонерiв, який запропонував попередньо погодити (схвалити) значнi правочини, що можуть вчинятися Товариством на суму не бiльше 5 (п'ять) мiльйонiв гривень, зокрема, але не виключно, щодо отримання кредитних коштiв, укладення договорiв iпотеки/застави, вiдчуження майна, укладення договорiв оренди та iнших пов'язаних з ними правочинiв.
Вирiшили: попередньо погодити (схвалити) значнi правочини, що можуть вчинятися Товариством на суму не бiльше 5 (п'ять) мiльйонiв гривень, зокрема, але не виключно, щодо отримання кредитних коштiв, укладення договорiв iпотеки/застави, вiдчуження майна, укладення договорiв оренди та iнших пов'язаних з ними правочинiв.
Голосували:
“За” – 1 096 261 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
До протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства додаються:
1) Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 28 квiтня 2015 року.
2) Протокол засiдання реєстрацiйної комiсiї щодо результатiв реєстрацiї акцiонерiв Товариства вiд 28 квiтня 2015 року.
3) Протоколи №1 та №2 про пiдсумки голосування загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 28 квiтня 2015 року.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ Аудиторська консалтингова фiрма "Бiзнес Партнери "
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37741155
Місцезнаходження 79058 Україна Львівська Шевченкiвський м. Львiв Масарика,18/130
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2011
Міжміський код та телефон 0322407253
Факс 2493661
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис ПАТ "Кредобанк"

XI. Опис бізнесу

у емiтента вiдсутнi важливi подiї у розвитку.
 
змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось
 
116 - штатнi, 8- позаштатнi;0-за сумiсництвом;0- на умовах неповного робочого дня.
 
Емiтент не належить до будь яких об"єднань.
 
Вiдсутня
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступало.
 
Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо)
Товариство, вiдповiдно до обраної облiкової полiтики, застосовує норми i методи нарахування амортизацiї основних фондiв, встановленi статтею145 ПК України пiдприємств". Фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в бухгалтерському облiку за собiвартiстю їх придбання. Порядок визнання, оцiнка придбання та вибуття запасiв вiдповiдяє вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 9 "запаси". Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємстав за первiсною вартiстю.
 
На власних виробничих потужностях ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» щодня випускає до 11 тонн хлiбної, хлiбобулочної та кондитерської продукцiї. На сьогоднiшнiй день асортимент продукцiї налiчує бiльше 100 найменувань. Основними видами продукцiї є хлiб обiднiй (з пшеничного борошна вищого та 1-го ґатунку), та хлiб степовий (з борошна житнього обдирного та пшеничного 2-го ґатунку). За рiк пiдприємство випекло та реалiзувало 1294 тонни хлiба обiднього, та 1301 тонна хлiба степового.
Основними ринками збуту є мiста Дрогобич,Трускавець, Борислав та Дрогобицький, Самбiрський, Стрийський райони. Близько 40% продукцiї ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» реалiзовує в м.Дрогобич. Основними каналами збуту є фiзичнi особи-пiдприємцi, юридичнi особи та мережевi супермаркети з якими укладенi угоди, а також виїздна торгiвля. Серед найбiльших покупцiв є наступнi ФОП та юридичнi особи: ТОВ "Фоззi-Фуд" супермаркет «Сiльпо», ТзОВ ТВК"Львiвхолод" супермаркет «Рукавичка», ФОП Армашенко Д.С., ФОП Бiлоган Г.Г., ФОП Грицюта В.А.
Серед постачальникiв сировини можна видiлити ТОВ "ВIЛIЯ-ТРЕЙД", ПП "ЗАХIД - ХЛIБ - ЗБУТ - 2002", ТОВ "КХП-Трейдiнг", СПД ФО Москвитин В.В.
Пiдприємство здiйснює поетапну реконструкцiю з замiною старого виробничого обладнання на сучасне енергоефективне, постiйно удосконалюється i модернiзується устаткування, запускаються новi виробничi потужностi
 
Сума основних вiдчужень становить 1 369 тис.грн.
Основнi придбання становлять 2 900 тис. грн.
 
Вiдстунi такi правочини
 
Всi основнi засоби емiтента знаходяться на територiї пiлприєммства, за адресою: Львiвська обл, м.Дрогобич, вул.Рєпiна, 8 Пiдприємство орендує вантажнi атомобiлi 7 штук.Запаси знаходяться на виробничих складах а, сировина в спецiалiзованих бункерах.Протягом звiтнього року введено було в експлуатацiю капiтальних активiв 2 789 тис. грн. з них 474 тис грн нових активiв, та на капiтальний ремонт та реконструкцiю використано 2 315 тис. грн. в тому числi машини обладнання 1 708 тис.грн. 480 тис.грн. нежитловi будiвлi, транспортнi засоби 124 тис.грн.
 
Проблем якi впливали би на дiльнiсть емiтента протягом звiтнього року не було
 
Протягом звiтнього року емiтент не виплачував штрафних санкцiй за порушення законодавства.Порушень законодавства не було.
 
фiнансування емiтента проходить черех касу пiдприємства та розрахунковий рахунок,фiнансування емiтента власними коштами за рахунок коштiв вiд реалiзацiї продукцiї.Протягом звiтнього року було оримано фiнансувння вiд Європейського банку розвитку, в розмiрi 103.1 тис грн.на надання консультаувйних послуг по впровадженню системи управлiння безпечнiстю харчових продуктiв за стандартом FSSC 22000
 
на кiнець звiтного перiоду невиконаних договорiв немає.
 
Пiдприємство здiйснює поетапну реконструкцiю з замiною старого виробничого обладнання на сучасне енергоефективне, постiйно удосконалюється i модернiзується устаткування, запускаються новi виробничi потужностi
 
протяго звiтного перiоду емiтент не здiйснював дослiджень i вiдповiдно не було витрат.
 
Судовi справи вiдсутнi.
 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї за останнi три роки 1 195 тис.
Нерозподiлений прибуток на початок 2012 року становить 2 433 тис. а на початок 2015 року 1 768 тис.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 13466 14113 0 0 13466 14113
будівлі та споруди 4466 4810 0 0 4466 4810
машини та обладнання 1232 1247 0 0 1232 1247
транспортні засоби 866 785 315 270 1181 1055
земельні ділянки 99 99 0 0 99 99
інші 0 0 6 7 6 7
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 13466 14113
Опис Балансова вартiсть (в тис.грн)
на початок року
гр. 1 - 99 ;
гр. 3 - 4466;
гр. 4 - 1232;
гр.5 - 866;
гр.6 - 439;
гр.9 - 6202;
гр.11 - 161,
гр.12 (НА) - 30;
на кiнець року
гр.1 - 99;
гр.3- 4810;
гр.4 - 1247;
гр.5 - 785;
гр.6 - 425;
гр.9 - 6544,
гр.11 - 202;
гр.12 (НА) - 32.
Амортизацiя ОЗ нараховується прямолiнiйним методом до всх груп протягом СКВ об’єкта ОЗ. Сума нарахованої амортизацiї за 2015р. склала 854 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 9614 10030
Статутний капітал (тис. грн.) 428 428
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 428 428
Опис Придбання активiв зараховується на баланс засобiв вартостi придбання у вiдповiдностi до П (С) БО-9.
Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства до розмiру статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1248 X X
у тому числі:  
кредит 25.12.2014 433 19 23.12.2017
кредит 25.12.2014 125 18 20.10.2016
кредит 24.09.2013 537 17 23.08.2016
кредит 24.09.2013 537 17 23.08.2016
кредит 17.12.2013 153 18 16.12.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 234 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 970 X X
Інші зобов'язання X 508 X X
Усього зобов'язань X 4944 X X
Опис: -

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 10.71.11 2443 18734 95 2443 19332 95
2 10.71.12 127 2299 5 127 2414 5

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 75 0

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ АКФ «Бiзнес Партнери»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 37741155
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 37741155
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Серiя ААБ № 597580 31.05.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - П 000075 02.02.2013 -
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства
«Дрогобицький хлiбокомбiнат» за рiк, що закiнчився 31.12.2015 року

Акцiонерам та керiвництву Приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат», Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат» (далi – Товариство), що складається з Балансу станом на 31.12.2015 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, змiн у капiталi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також примiток до рiчної фiнансової звiтностi (далi -«фiнансова звiтнiсть»).
Основнi вiдомостi про Товариство.
• повна назва: Приватне акцiонерне товариство «Дрогобицький хлiбокомбiнат»;
• код за ЄДРПОУ: 00376389;
• мiсцезнаходження: 82100, Львiвська область, м. Дрогобич, вул. Рєпiна, буд.8;
• скорочене найменування: ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат»;
• дата i номер державної реєстрацiї товариства: 10.07.1996 року, номер запису 14141200000000295;
• внесення останнiх змiн в установчi документи вiд 11.03.2011 року за № 14141050007000295.
Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку цiєї фiнансової звiтностi та її достовiрне представлення у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку («ПСБО») i за створення системи внутрiшнього контролю, яку керiвництво визначає необхiдною для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає проведення процедур, необхiдних для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i їх розкриття у фiнансовiй звiтностi та примiтках до фiнансової звiтностi. Вибiр процедур базується на судженнi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок зловживань або помилок. Оцiнка таких ризикiв включає огляд системи внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрностi фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають даним обставинам, але не з метою висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає оцiнку доречностi i використання облiкової полiтики та обґрунтованостi бухгалтерських оцiнок, зроблених керiвництвом, а також оцiнку загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Пiд час виконання аудиторської перевiрки iснували деякi обмеження обсягу роботи аудитора, а саме: аудитор не змiг спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, оскiльки аудитори були призначенi пiсля дати її проведення. Проте, ми виконали альтернативнi процедури для отримання вiдповiдних аудиторських доказiв щодо кiлькостi основних засобiв. Ми вважаємо, що можуть iснувати несуттєвi вiдхилення в кiлькостi основних засобiв. Через характер облiкових записiв ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2015 року, а також фiнансовi результати його дiяльностi за 2015 рiк та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Аудиторами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 570 «Безперервнiсть щоб визначити чи суб’єкт господарювання зможе продовжувати реалiзовувати свої активи та погашати зобов’язання в звичайному ходi бiзнесу. Аудитори отримали достатню впевненiсть щодо можливостi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть протягом наступних 12 мiсяцiв, що обґрунтовується показниками фiнансового стану Товариства та листом управлiнського персоналу
Iнша допомiжна iнформацiя
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв та власного капiталу вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2015 р., визначених за Методичними рекомендацiями №485 вiд 17.11.2004 р., складає 4454 тис. грн., статутний капiтал 428 тис. грн., рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв товариства i статутним капiталом позитивна, що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Станом на 31.12.2015 р. акцiонерами Товариства, що володiють iстотною долею акцiй Товариства є:
• Качкинович Роман Iванович, частка акцiй якого складає 24% статутного капiталу Товариства, що становить 102786,00 грн. номiнальної суми статутного капiталу;
• Качкинович Любов Степанiвна, частка акцiй якої складає 24% статутного капiталу Товариства, що становить 102786,00 грн. номiнальної суми статутного капiталу;
• Качкинович Iрина Романiвна, частка акцiй якої складає 14,844% статутного капiталу Товариства, що становить 63573,25 грн. номiнальної суми статутного капiталу.
Змiни в iстотнiй участi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та буде подана до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Емiтентом розкривається та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю iнша iнформацiя, склад якої передбачено «Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» вiд 03.12.2013 р. № 2826. До дати формування звiту аудитора така iнша iнформацiя в повному обсязi Товариством не сформована та, вiдповiдно, аудитором не перевiрялась. Тому ми не висловлюємо думку щодо такої iнформацiї. Вся вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть її розкриття покладається на управлiнський персонал товариства.
Також нами встановлено iнформацiю про подiї, якi вiдбувалися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
Припинено повноваження:
- ревiзора - Буняка Iвана Михайловича, паспорт серiї КС 312250 виданий 10.02.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000%. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
- голови наглядової ради - Качкиновича Романа Iвановича, паспорт серiї КА №388517 виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 24,0000%. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 3 роки (з 03.03.2011 р.);
- члена наглядової ради – Качкинович Любов Степанiвни, паспорт серiї КА № 388549 виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 24,0000%. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала 3 роки (з 03.03.2011 р.);
- члена наглядової ради – Онутчак Iрини Романiвни, паспорт серiї КС № 364069 виданий 10.09.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львiвськiй обл. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 14,8440%. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала 3 роки (з 03.03.2011 р.).
Призначено:
- На посаду члена наглядової ради - Качкиновича Романа Iвановича, паспорт серiї КА № 388517 виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 24,0000%. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади в ПП «Кiмак»- заступник директора, в ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат»- голова НР. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
- на посаду члена наглядової ради - Качкинович Любов Степанiвну. паспорт серiї КА № 388549 виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 24,0000%. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади голова кредитної спiлки «Бойкiвщина». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
- на посаду члена наглядової ради - Онутчак Iрини Романiвни, паспорт серiї КС № 364069 виданий 10.09.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львiвськiй обл. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 14,8440%. Протягом останнiх п’яти рокiв не займала нiяких посад. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
- на посаду Ревiзора Буняка Iвана Михайловича, паспорт серiї паспорт серiї КС 312250 виданий 10.02.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львiвськiй областi
Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000%. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади в Дрогобицькiй виправнiй колонiї № 40 -технiк-доглядач, в ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» - начальник вiддiлу постачання. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано:
- на посаду Голови наглядової ради -Качкиновича Романа Iвановича, паспорт серiї КА № 388517 виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 24,0000%. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади в ПП «Кiмак»- заступник директора, в ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат»- голова НР. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Дана iнформацiя розкрита на сайтi НКЦПФР.
Значнi правочини
Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого договору становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi, приймається вiдповiдним органом товариства. Гранична межа значного правочину на 2015 рiк для ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» склала 1003 тис. грн.
Згiдно письмового повiдомлення керiвництва, протягом 2015 року Товариством значнi правочини не здiйснювались. Аудитором вiдхилень не виявлено.
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту.
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння вимогам чинного законодавства України. Ми не помiтили нiчого суттєвого що могло б змусити нас вважати, що твердження управлiнського персоналу щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, в усiх суттєвих аспектах, не вiдповiдало б вимогам чинного законодавства.
Система корпоративного управлiння Товариством в цiлому вiдповiдає вимогам статтi 89 Господарського кодексу України. Вiдповiдального за внутрiшнiй аудит товариством не призначено.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Виконавчий орган.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» в наслiдок шахрайства. Однак, через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявить навiть у тому разi, якщо аудит належно спрямований i виконується вiдповiдно до МСА.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Назва аудиторської фiрми ТОВ АКФ «Бiзнес Партнери»
Iдентифiкацiйний код
юридичної особи 37741155
Юридична адреса
Мiсцезнаходження юридичної особи
79058, м. Львiв, вул. Масарика, 18/130
Номер, дата видачi
Виписки з державного реєстру Серiя ААБ № 597580 вiд 31.05.2011 р.
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення
до Реєстру суб’єктiв, якi можуть
здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 4463 вiд 29.09.2011 р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв П000075 вiд 02.04.2013 р.
Номер, дата видачi сертифiката аудитора № 005601 вiд 25 грудня 2003 р.
№ 003065 вiд 19 грудня 1996 р.
Телефон (032) 249-36-61, www.bp-audit.com.ua
Дата видачi свiдоцтва про вiдповiднiсть
системи контролю якостi 01 листопада 2012 р. рiшення АПУ № 260/4
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 74 вiд 24 лютого 2016 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 24 лютого 2016 р. – 18 березня 2016 р.
Аудитор
сертифiкат серiї А № 003065,
Рiшення АПУ вiд 19.12.1996 р. № 98
Чинний до 19 грудня 2020 р.

_______________________
Короленко С.М.
Директор
ТОВ АКФ «Бiзнес Партнери»
Сертифiкат аудитора № 005601
Рiшення АПУ вiд 25.12.2003 р. № 132
Чинний до 25 грудня 2018 р.

_______________________

Цуприк Н.А.

Аудиторський висновок (звiт) складено 18 березня 2016 рокуВисновок складено у 3-х примiрниках та передано :
1-2) ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат»;
3) ТОВ АКФ «Бiзнес Партнери».
-
-
-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
Територія за КОАТУУ 4610600000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 10
Вид економічної діяльності за КВЕД 10.71
Середня кількість працівників 134
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Дрогобич Рєпiна 8
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 4 4 0
первісна вартість 1001 30 32 0
накопичена амортизація 1002 26 28 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 181 260 0
Основні засоби: 1010 7658 7675 0
первісна вартість 1011 13466 14113 0
знос 1012 5808 6438 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 7843 7945 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1242 1313 0
Виробничі запаси 1101 1239 1295 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 3 1 0
Товари 1104 0 17 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 150 125 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

112

105

0
з бюджетом 1135 17 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 96 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 136 7 0
Готівка 1166 121 5 0
Рахунки в банках 1167 15 2 0
Витрати майбутніх періодів 1170 518 13 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 12 10 0
Усього за розділом II 1195 2187 1669 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 10030 9614 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 428 428 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 1564 1562 0
Емісійний дохід 1411 420 420 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 64 64 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1768 2400 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 3824 4454 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 70 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 1479 216 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1549 216 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 150 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 2025 1032 0
за товари, роботи, послуги 1615 1350 2057 0
за розрахунками з бюджетом 1620 17 234 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 138 0
за розрахунками зі страхування 1625 49 33 0
за розрахунками з оплати праці 1630 101 107 0
за одержаними авансами 1635 3 3 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 440 970 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 482 444 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 40 64 0
Усього за розділом IІІ 1695 4657 4944 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 10030 9614 0

Примітки -
Керівник Осередчук Роман Петрович
Головний бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 21746 18373
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 16200 ) ( 13993 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

5546

4380
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1170 367
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1337 ) ( 1132 )
Витрати на збут 2150 ( 2788 ) ( 2214 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1196 ) ( 349 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1395

1052
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 17
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 468 ) ( 522 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 17 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

927

530
 збиток 2295 ( 0 ) ( 1100 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

760

435
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 760 435

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 14246 9279
Витрати на оплату праці 2505 3539 3188
Відрахування на соціальні заходи 2510 1197 1333
Амортизація 2515 854 736
Інші операційні витрати 2520 1685 3152
Разом 2550 21521 17688

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1713098 1713098
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.44364 0.25393
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.44364 0.25393
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Осередчук Роман Петрович
Головний бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

26229

21968
Повернення податків і зборів 3005 28 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 68 186
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 77 124
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 8 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 762 1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 454 33
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 18186 )

( 13847 )
Праці 3105 ( 2909 ) ( 2740 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1211 ) ( 1345 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1989 ) ( 1943 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 34 ) ( 2 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1314 ) ( 1416 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 525 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 307 ) ( 560 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3024 1877
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 64 15
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 8 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 730 ) ( 1335 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 165 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -658 -1320
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 345 1650
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 1060 825
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 2901 2135
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 469 ) ( 522 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 530 ) ( 393 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2495 -575
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -129 -18
Залишок коштів на початок року 3405 136 130
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 24
Залишок коштів на кінець року 3415 7 136

Примітки
Керівник Осередчук Роман Петрович
Головний бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник Осередчук Роман Петрович
Головний бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 428 0 1564 64 1768 0 0 3824
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -198 0 0 -198
Скоригований залишок на початок року 4095 428 0 1564 64 1570 0 0 3626
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 760 0 0 760
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -2 0 70 0 0 68
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -2 0 830 0 0 828
Залишок на кінець року 4300 428 0 1562 64 2400 0 0 4454

Примітки -
Керівник Осередчук Роман Петрович
Головний бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Середня кількість працівників 0
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
 первісна вартість 1001 0 0 0
 накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 0 0 0
 первісна вартість 1011 0 0 0
 знос 1012 0 0 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
 первісна вартість 1016 0 0 0
 знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
 первісна вартість 1021 0 0 0
 накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 0 0 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

0

0

0
 з бюджетом 1135 0 0 0
 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
 з нарахованих доходів 1140 0 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
 резервах незароблених премій 1183 0 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 0 0 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 0 0 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 0 0 0
Усього за розділом I 1495 0 0 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
 за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
 за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0
 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
 за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
 за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
 за одержаними авансами 1635 0 0 0
 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
 за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0 0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 0 0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470

0

0
 неконтрольованій частці 2475 0 0
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480

0

0
неконтрольованій частці 2485 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом 2550 0 0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 0 ) ( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0
 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X
 необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215

0

X

0

X
 дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )
 необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер