Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат"
2. Код за ЄДРПОУ 00376389
3. Місцезнаходження 82100, Дрогобич, Рєпiна, 8
4. Міжміський код, телефон та факс 0324415525 0324415525
5. Електронна поштова адреса droghlibkombnat@emitent.org
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http:\\droghlib.com.ua\
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20.04.2016 року (протокол №01/20/04/16 вiд 20.04.2016 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
Припинено повноваження:
Ревiзора Буняка Iвана Михайловича, паспорт серiї КС 312250 виданий 10.02.2004 р.
виданий Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львiвськiй областi.Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа- 0,00
% Особа непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини не має.
Призначено:
На посаду ревiзора Буняка Iвана Михайловича, паспорт серiї КС 312250 виданий 10.02.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС Україниу Львiвськiй областi.
Частка в статутному капiталi, якою володiє особа - 0,0000%.Обiймав протягом останнiх пяти рокiв своєї дiяльностi посади в Дрогобицькiй виправнiй колонiї № 40 - технiк-доглядач, в ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат"- начальник вiддiлу постачання. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Осередчук Роман Петрович
Директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.04.2016
(дата)