Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
директор       Осередчук Р.П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00376389
4. Місцезнаходження
Львівська , Дрогобицький , 82100, м. Дрогобич, Рєпiна,8
5. Міжміський код, телефон та факс
0322415515 0322415515
6. Електронна поштова адреса
hlibdr80@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 81   27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://droghlib.com.ua/ в мережі Інтернет 28.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
-

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А01 №468540
3. Дата проведення державної реєстрації
10.07.1996
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
428274.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
80
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв
46.90 Неспецiалiзрвана оптова торгiвля
68.20 надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Оргаганом упрвлiння емiтента являється Наглядова Рада, компетенцiя та функцiї якої вихзначенi Статутом. Iнформацiя про членiв НР. Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтен. Посада Голова Наглядової ради Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи Качкинович Роман Iванович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 388547 21.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл Рiк народження 1964 Освiта вища Стаж керiвної роботи (рокiв) 11 Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав ПП"Кiмак" заступник директо ТОВ Опис Повноваження: Керiвництво Наглядовою Радою Товариства. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороду отримує. Попереднi посади, якi займала посадова особа: ПП"Кiмак" заступник директора Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає. Посада Член Наглядової Ради Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи Качкинович Любов Степанiвна Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 388549 21.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл Рiк народження 1965 Освiта вища Стаж керiвної роботи (рокiв) 16 Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав КС ;Бойкiвщина ; голова правлiння Опис Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Попереднi посади, якi займала посадова особа: КС ;Бойкiвщина ; голова правлiння Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає. Посада Член наглядової ради Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи Качкинович (Онутчак) Iрина Романiвна Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи КС 9638774Личакiвським РВ у м. Львовi ГУМС України у Львiвськiй обл Рiк народження 1988 Освiта вища Стаж керiвної роботи (рокiв) 5 Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав немає Опис Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Попереднi посади, якi займала посадова особа: немає Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Райффайзен Банк Аваль
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26007266726
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
РВ ФДМУ у Львiвськiй областi 20823070 82100Україна м. Дрогобич Рєпiна,8 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буняк Iван Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
312250
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Дрогобицька ВК-40 Заступник начальника по виробництву
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 1
9) Опис
Повноваження: Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства. Складання та подання на розгляд та на затвердження загальних зборiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онутчак Iрина Романiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
963877
4) рік народження**
1988
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
немає
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2015 3
9) Опис
Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Попереднi посади, якi займала посадова особа: немає Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Осередчук Роман Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
028404
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Повноваження: здiйснює оперативне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства,з урахуванням обмеженнннь, що встановленi статутом, та вирiшує iншi питання, за виключенням тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв управлiння товариством. Представляє товариство без довiреностi у вiдносинах зi всiма без винятку державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також з фiзичними особами. Органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Винагорода: Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв директора визначається штатним розписом. Попереднi посади, якi займала посадова особа Городоцька СШ - директор-вчитель: Основне мiсце працi: директор ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2015 3
9) Опис
Повноваження: здiйснює оперативне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства,з урахуванням обмеженнннь, що встановленi статутом, та вирiшує iншi питання, за виключенням тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв управлiння товариством. Представляє товариство без довiреностi у вiдносинах зi всiма без винятку державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також з фiзичними особами. Органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Винагорода: Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв директора визначається штатним розписом. Попереднi посади, якi займала посадова особа Городоцька СШ - директор-вчитель: Основне мiсце працi: директор ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Качкинович Роман Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
388547
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП"Кiмак" заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2015 3
9) Опис
Повноваження: Керiвництво Наглядовою Радою Товариства. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Попереднi посади, якi займала посадова особа: ПП"Кiмак" заступник директора Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Качкинович Любов Степанiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
388549
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
КС ;Бойкiвщина ; голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2015 3
9) Опис
Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Попереднi посади, якi займала посадова особа: КС ;Бойкiвщина ; голова правлiння Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Швадчак Марiя Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
046887
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Добрiвлянська сiльська рада головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.05.2011 безтермiново
9) Опис
овноваження: Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдно iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Винагорода: Розмiр винагороди визначається згiдно умов трудового договору/контракту. Попереднi посади, якi займала посадова особа: головний бухгалтер Основне мiсце працi: ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат " головний бухгалтер. Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
член наглядової ради Качкинович Роман Iванович 411144 24 411144 0 0 0
член наглядової ради Качкинович Любов Степанiвна 411144 24 411144 0 0 0
член наглядової ради Онутчак Iрина Романiвна 254293 14.844 254293 0 0 0
Директор Осередчук Роман Петрович 0 0 0 0 0 0
ревiзор Буняк Iван Михайлович 00 00 00 00 00 00
головний бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна 00 00 00 00 00 00
Усього 1076581 62.8 1076581 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Качкинович Роман Iванович 411144 24 411144 0
Качкинович Любов Степанiвна 411144 24 411144 0
Онутчак Iрина Романiвна (Качкинович ) 254293 14.844 14.844 0
Усього 1076581 62.844 1076581 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.04.2018
Кворум зборів** 63.58
Опис Загальнi збори акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат» (далi - Товариство) вiдкрив Директор Товариства Осередчук Р.П. Для проведення загальних зборiв акцiонерiв Наглядовою радою Товариства вiдповiдно до статуту Товариства прийнято рiшення (протокол № 27/02/17-1 вiд 27.02.2018 р.) про скликання загальних зборiв акцiонерiв та про призначення Головою загальних зборiв Сєрова Олександра Володимировича, Секретарем загальних зборiв Iсканiн Марiю Стефанiвну, Реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв у складi – Голова комiсiї - Возняк Юлiя Сергiївна, член комiсiї - Березна Ольга Юрiївна. Перелiк акцiонерiв, якi мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 22 квiтня 2017 року. Статутний капiтал Товариства становить 428 274,50 гривень i подiлений на 1713098 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. До реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства включено 92 акцiонери, на особових рахунках яких облiковується 1 713 098 акцiй. Реєстрацiйною комiсiєю зареєстровано 4 акцiонери, якi сумарно володiють 1 089210 акцiями товариства, що становить 63,58 % загальної кiлькостi акцiй Товариства.
1. Про обрання лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв Товариства.
2. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2017 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства, фiнансових результатiв дiяльностi Товариства за 2017 рiк
6.Визначення порядку розподiлу прибутку Товариства.
7.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства
8.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
9.Про припинення повноважень Ревiзора Товариства
10.Про обрання Ревiзора Товариства.
11.Про погодження укладених правочинiв.
12.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
13.Про викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї.
Перше питання порядку денного: «Про обрання лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв Товариства.»
Слухали: Голову Загальних зборiв О.В. Сєрова, який запропонував обрати лiчильну комiсiю у складi:
- Возняк Юлiя Сергiївна – Голова комiсiї;
- Березна Ольга Юрiївна - член комiсiї.
Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi:
- Возняк Юлiя Сергiївна – Голова комiсiї;
- Березна Ольга Юрiївна - член комiсiї.
Голосували:
“За” – 1089210 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0 ;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Друге питання порядку денного: «Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2017 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»
Слухали: Голову Загальних зборiв Сєрова О.В., який запропонував затвердити Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2017 роцi.
Вирiшили: Затвердити Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2017 роцi.
Голосували:
“За” – 1089210 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0 ;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Третє питання порядку денного: «Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»
Слухали: Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Доповiдач - Директор Товариства Осередчук Р.П.
Вирiшили: Затвердити Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
Голосували:
“За” – 1089210 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0 ;
“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Четверте питання порядку денного: «Звiт Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України.»
Слухали: Звiт Ревiзора Товариства Буняка I.М. про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України.
Вирiшили: Затвердити Звiт Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України.
Голосували:“За” – 1076581 голосiв, що складає 98,84 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 0;“Утримались” – 12629 голоси;Не голосували – 0 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).П’яте питання порядку денного: «Затвердження рiчного звiту Товариства, фiнансових результатiв дiяльностi Товариства за 2017 рiк.»Слухали: Голову Загальних зборiв О.В. Сєрова, який запропонував затвердити рiчний звiт Товариства, фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк.Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства, фiнансових результатiв дiяльностi Товариства за 2017 рiк.Голосували“За” – 1076581 голосiв, що складає 98,84 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 0 голосiв;“Утримались” – 12629 голосiв;Не голосували – 0 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Шосте питання порядку денного: «Визначення порядку розподiлу прибутку Товариства.»
Слухали: Голову Загальних зборiв О.В. Сєрова, який запропонував спрямувати прибуток Товариства на покриття збиткiв наступних перiодiв.Вирiшили: Спрямувати прибуток Товариства на покриття збиткiв наступних перiодiв.Голосували:“За” – 1076581 голосiв, що складає 98,84 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 0 голосiв;“Утримались” – 12629 голосiв;Не голосували – 0голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).Сьоме питання порядку денного: «Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства»Слухали: Голову Загальних зборiв О.В. Сєрова, який запропонував припинити повноваження членiв Наглядової ради Качкинович Р.I., Качкинович Л.С., Онутчак I.Р.Вирiшили: припинити повноваження членiв Наглядової ради Качкинович Р.I., Качкинович Л.С., Онутчак I.Р.
Голосували:“За” – 1089210 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 0 голосiв;“Утримались” – 0 голосiв;Не голосували – 0 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).Восьме питання порядку денного: «Про обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.»Слухали: голову загальних зборiв акцiонерiв, який запропонував обрати на наступний трьохрiчний строк членiв Наглядової ради Качкинович Р.I., Качкинович Л.С., Онутчак I.Р. та затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановити розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
Вирiшили: обрати на наступний трьохрiчний строк членiв Наглядової ради Качкинович Р.I., Качкинович Л.С., Онутчак I.Р. та затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановити розмiру їх винагороди. Уповноважити директора Товариства на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової радиГолосували за кандидатуру Качкинович Р.I. шляхом кумулятивного голосування:“За” – 1114468 голосiв учасникiв (акцiонерiв та їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.Голосували за кандидатуру Качкинович Л.С. шляхом кумулятивного голосування:“За” – 1076581 голосiв учасникiв (акцiонерiв та їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.Голосували за кандидатуру Онутчак I.Р. шляхом кумулятивного голосування:
“За” – 1076581 голосiв учасникiв (акцiонерiв та їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.Кандидатури Качкинович Р.I., Качкинович Л.С., Онутчак I.Р. згiдно з ч.4 ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства" є обраними до складу Наглядової ради Товариства, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою.Дев’яте питання порядку денного: «Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.»Слухали: Голову Загальних зборiв О.В. Сєрова, який запропонував припинити повноваження Ревiзора Буняка I.М..Вирiшили: припинити повноваження Ревiзора Буняка I.М..Голосували:“За” – 1089210 голосiв, що склаає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 0 голосiв;“Утримались” – 0 голосiв;Не голосували – 0 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).Десяте питання порядку денного: «Про обрання Ревiзора Товариства.»Слухали: Голову Загальних зборiв О.В. Сєрова, який запропонував обрати Буняка I.М. Ревiзором на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв Вирiшили: обрати Буняка I.М. Ревiзором на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв..Голосували:
“За” – 1076581 голосiв, що складає 98,84 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
“Проти” – 0 голосiв;“Утримались” – 12629 голосiв;Не голосували – 0 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).Одинадцяте питання порядку денного: «Про погодженняукладених правочинiв.»Слухали: Голову Загальних зборiв О.В. Сєрова, який запропонував погодити усi укладенi Товариством правочини в перiод 2017 року до сьогоднi.Вирiшили: Погодити усi укладенi Товариством правочини в перiод 2017 року до сьогоднi.Голосували:“За” – 1089210 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 0 голосiв;“Утримались” – 0 голосiв;
Не голосували – 0 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Дванадцяте питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року.»Слухали: Голову Загальних зборiв О.В. Сєрова, який запропонував погодити (схвалити) значнi правочини, що можуть вчинятися Товариством на суму не бiльше двох мiльйонiв гривень, зокрема, але не виключно, щодо отримання кредитних коштiв, укладення договорiв iпотеки/застави, вiдчуження майна, укладення договорiв оренди та iнших пов'язаних з ними правочинiв.Вирiшили: погодити (схвалити) значнi правочини, що можуть вчинятися Товариством на суму не бiльше двох мiльйонiв гривень, зокрема, але не виключно, щодо отримання кредитних коштiв, укладення договорiв iпотеки/застави, вiдчуження майна, укладення договорiв оренди та iнших пов'язаних з ними правочинiвГолосували:“За” – 1089210 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 0 голосiв;“Утримались” – 0 голосiв;Не голосували – 0 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).Тринадцяте питання порядку денного: «Про викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї.». Слухали: Голову Загальних зборiв О.В. Сєрова, який запропонував зняти дане питання з обговоренняВирiшили:1. Зняти дане питання з обговоренняГолосували:“За” – 1089210 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 0 голосiв;“Утримались” – 0 голосiв;Не голосували – 0 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
До протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства додаються:
1) Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 26 квiтня 2018 року.
2) Протокол засiдання реєстрацiйної комiсiї щодо результатiв реєстрацiї акцiонерiв Товариства вiд 26 квiтня 2018 року.
3) Протоколи №1, №2, №3 про пiдсумки голосування загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26 квiтня 2018 року.Голова зборiв Сєров О.В.Секретар зборiв Iсканiн М.С. Директор ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат»
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається). До протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства додаються: 1) Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 26 квiтня 2018 року. 2) Протокол засiдання реєстрацiйної комiсiї щодо результатiв реєстрацiї акцiонерiв Товариства вiд 26 квiтня 2018 року. 3) Протоколи №1 та №2 про пiдсумки голосування загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26 квiтня 2018 року.

_______________
* Поставити помiтку "Х" у вiдповiднiй графi.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ київ м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 271467
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.08.2010
Міжміський код та телефон 0445910404
Факс 0445910404
Вид діяльності Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги щодо ведення депозитарного облiку емiсiйних цiнних паперiв товариства. Дiяльнiсть публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю та Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська консалтингова фiрма «БIЗНЕС ПАРТНЕРИ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37741155
Місцезнаходження 79058 Україна Львівська Галицький м. Львiв вул.Масарика 18/30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.08.2011
Міжміський код та телефон (032) 249-36-61
Факс (032) 249-36-61
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис У звiтному перiодi товариство не змiнювало Депозитарної установи

XI. Опис бізнесу

у емiтента вiдсутнi важливi подiї у розвитку.
 
змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось
 
93 - штатнi, 0- позаштатнi; 0-за сумiсництвом; 0- на умовах неповного робочого дня. Фонд оплати працi - 4 134 000 грн. Фонд оплати працi зменшино у зв'язку зi зменшенням кiлькостi працiвникiв.
 
Емiтент не належить до будь яких об"єднань.
 
Вiдсутня
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступало.
 
Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо)
Товариство, вiдповiдно до обраної облiкової полiтики, застосовує норми i методи нарахування амортизацiї основних фондiв, встановленi статтею145 ПК України пiдприємств". Фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в бухгалтерському облiку за собiвартiстю їх придбання. Порядок визнання, оцiнка придбання та вибуття запасiв вiдповiдяє вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 9 "запаси". Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємстав за первiсною вартiстю.
 
На власних виробничих потужностях ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» щодня випускає до 6 тонн хлiбобулочних та здобних виробiв. На сьогоднiшнiй день асортимент продукцiї налiчує 19 найменувань. Основними видами продукцiї є хлiб обiднiй (з пшеничного борошна вищого та 1-го ґатунку), та хлiб степовий (з борошна житнього обдирного та пшеничного 2-го ґатунку). За рiк пiдприємство випекло та реалiзувало 1 580 000 тонн хлiба обiднього, та 916 000 тонн хлiба степового, 46 тонн булочних виробiв, 10 тонн здобних виробiв.
Основними ринками збуту є мiста Дрогобич,Трускавець, Борислав та Дрогобицький, Самбiрський, Стрийський райони. Близько 40% продукцiї ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» реалiзовує в м.Дрогобич. Основними каналами збуту є фiзичнi особи-пiдприємцi, юридичнi особи та мережевi супермаркети з якими укладенi угоди, а також виїздна торгiвля. Серед найбiльших покупцiв є наступнi ФОП та юридичнi особи: ТОВ "Фоззi-Фуд" супермаркет «Сiльпо», ТзОВ ТВК"Львiвхолод" супермаркет «Рукавичка», ФОП Армашенко Д.С., ФОП Бiлоган Г.Г., ФОП Грицюта В.А.
Серед постачальникiв сировини можна видiлити ТОВ "ВIЛIЯ-ТРЕЙД", ПП "ЗАХIД - ХЛIБ - ЗБУТ - 2002", ПП "ЗАХIД - ХЛIБ - ЗБУТ", ТзОВ "Ожидiвський млин".
Пiдприємство здiйснює поетапну реконструкцiю з замiною старого виробничого обладнання на сучасне енергоефективне, постiйно удосконалюється i модернiзується устаткування, запускаються новi виробничi потужностi
 
Сума основних вiдчужень становить 1 369 тис.грн.
Основнi придбання становлять 3 406 тис. грн.
 
Вiдстунi такi правочини
 
Всi основнi засоби емiтента знаходяться на територiї пiлприєммства, за адресою: Львiвська обл, м.Дрогобич, вул.Рєпiна, 8. Пiдприємство орендує вантажнi атомобiлi 6 штуки. Запаси знаходяться на виробничих складах а, сировина в спецiалiзованих бункерах. Протягом звiтнього року введено було в експлуатацiю капiтальних активiв 506 тис. грн. з них 57 тис. грн. нових активiв, та на реконструкцiю використано 449 тис. грн. в тому числi машини обладнання 5 тис.грн., нежитловi будiвлi 358 тис.грн., iншi матерiальнi активи 86 тис.грн.
 
Проблем якi впливали би на дiльнiсть емiтента протягом звiтнього року не було
 
ротягом звiтнього року емiтент не виплачував штрафних санкцiй за порушення законодавства.Порушень законодавства не було.
 
Фiнансування емiтента проходить черех касу пiдприємства та розрахунковий рахунок, фiнансування емiтента власними коштами за рахунок коштiв вiд реалiзацiї продукцiї, поворотної фiнасової допомоги.
 
На кiнець звiтного перiоду невиконаних договорiв немає.
 
Пiдприємство здiйснює поетапну реконструкцiю з замiною старого виробничого обладнання на сучасне енергоефективне, постiйно удосконалюється i модернiзується устаткування, запускаються новi виробничi потужностi
 
Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював дослiджень i вiдповiдно не було витрат.
 
Судовi справи вiдсутнi.
 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї за останнi три роки 61 064 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток на початок 2016 року становить 2 400 тис. грн., а на кiнець 2017 року 3 124 тис. грн.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 14430 14470 270000 270 14130 14130
будівлі та споруди 5165 5348 0 0 0 0
машини та обладнання 1244 1267 0 0 1244 1267
транспортні засоби 695 553 164 363 695 448
земельні ділянки 99 99 0 0 99 99
інші 6612 6538 1273 1273 6612 6538
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 14476 14474 270 270 14476 144764
Опис Балансова вартiсть (в тис.грн) на початок року гр. 1 - 99, на кiнець року - 99, на початок року гр. 3 - 125, на кiнець року - 5348, амортизацiя - 125 на початок року гр. 4 - 1244, на кiнець року - 1267, амортизацiя - 179, на початок року гр.5 - 695, на кiнець року - 553, амортизацiя - 61, на початок року гр.6 - 424, на кiнець року - 424, амортизацiя - 16, на початок року гр. 9 - 6612, на кiнець року 6538, амортизацiя - 394 Всього - на початок року - 14476, на кiнець року - 14474, амортизацiя - 786 Нематерiальнi активи на початок року - 32, на кiнець року - 32, амортизацiя - 792 . Амортизацiя ОЗ нараховується прямолiнiйним методом до всх груп протягом СКВ об’єкта ОЗ. Сума нарахованої амортизацiї за 2017 р. склала 786тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 9211 9461
Статутний капітал (тис. грн.) 428 428
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 428 428
Опис Придбання активiв зараховується на баланс засобiв вартостi придбання у вiдповiдностi до П (С) БО-9.
Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства до розмiру статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 500 X X
у тому числі:  
креди 22.04.2017 500 17 22.09.2018
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 915 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 0 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 4039 X X
Опис: -

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 10.71 тонн 19490 100 100 19490 100

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 73 14688

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ АКФ «Бiзнес Партнери»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 37741155
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058, м. Львiв, вул. Масарика 18/30
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Серiя ААБ № 597580 3 02.04.2013
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** П 000075 п 000075 02.04.2013 29.09.2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України Серiя ААБ № 597580 3
31.05.2011
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** відмова від висловлення думки
Пояснювальний параграф (у разі наявності) -
Номер та дата договору на проведення аудиту 201
13.02.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 13.02.2018
20.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 20.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 18000
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРАЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТIПриватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат»за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 рокуАкцiонерам та керiвництву Приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат», Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТIДумкаМи провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат» (далi за текстом – «Товариство»), що складається зi Балансу на 31.12.2017 року, Звiту про фiнансовi результати за 2017 рiк, Звiту про власний капiтал за 2017 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за 2017 рiк та Примiток до фiнансової звiтностi на 31.12.17 року (надалi - «фiнансова звiтнiсть»).На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (ПСБО).Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» даного звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами Кодексу РМСЕБ, застосованими в Українi до аудиту фiнансової звiтностi, також нами виконано iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.Ключовi питання аудиту Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
1. Визнання доходуНами було класифiковано дане питання як високий ризик з точки зору сучасного i точного визнання доходiв.Нашi аудиторськi заходи включали тестування внутрiшнього контролю, пов'язаного з визнанням доходу, нами проведено аналiтичнi процедури, спрямованi на аналiз структури доходiв, дати їх визнання та розмiру. На додаток до цього ми провели аудиторськi заходи, що включали порiвняння операцiй з продажiв, визнаних на межi фiнансової звiтностi, аналiз надходжень пiсля 31.12.2017 року, iншу документацiю, пов’язану з визнанням доходiв, аналiз облiкових записiв та перевiрку непогашеної дебiторської заборгованостi на кiнець звiтного року та рахунок авансiв отриманих на кiнець звiтного року. Протягом звiтного перiоду Товариство отримало доходи вiд реалiзацiї продукцiї в сумi 21 169 тис. грн., iншi операцiйнi доходи в сумi 73 тис. грн., та iншi доходи на суму 100 тис. грн. Нашi заходи контролю не виявили суттєвих розходжень щодо визнання товариством доходiв за звiтний рiк.2. Облiк основних засобiвНами було класифiковано дане питання як високий ризик з точки зору суттєвостi даної статтi та здiйснення протягом 2017 року значних полiпшень наявних основних засобiв.Нашi аудиторськi заходи включали перевiрку правильностi визначення основних засобiв та iнших матерiальних активiв; перевiрку оцiнки основних засобiв та витрат, пов'язаних з їх експлуатацiєю; точнiсть нарахування амортизацiї основних засобiв; правомiрнiсть проведення переоцiнки та iндексацiї основних засобiв; перевiрка проведених полiпшень основних засобiв; їх вибуття; а також розкриття iнформацiї про основнi засоби у примiтках до фiнансової звiтностi. Пiд час проведення аудиту нами було використано та перевiрено акти прийому-передачi та акти про лiквiдацiю основних засобiв; накладнi на внутрiшнє перемiщення окремих об'єктiв та картки перемiщення основних засобiв за мiсцем їхнього розташування; iнвентарнi картки з облiку основних засобiв, iнвентарнi списки основних засобiв за мiсцем їхнього розташування та експлуатацiї; матерiали iнвентаризацiй основних засобiв; таблицi для розрахункiв амортизацiї (зносу) основних засобiв; дефектнi акти, кошториси та плани ремонту основних засобiв. Нашi заходи контролю не виявили суттєвих розходжень щодо визнання основних засобiв, їх вибуття, нарахування амортизацiї та здiйснення полiпшень за звiтний рiк. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiстьУправлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до ПСБО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення;• отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнформацiї суб’єктiв господарювання або господарської дiяльностi Товариства для висловлення думки щодо фiнансової звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, нагляд та виконання аудиту Товариства. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення нами аудиторської думки. Ми iнформуємо тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Роздiл «Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги»Вiдповiднiсть розмiру чистих активiв вимогам НКЦПФР.Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 року складає 5 170 тис. грн. Статутний капiтал 428 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 4 742 тис. грн.Аудитори пiдтверджують дотримання товариством вимог ст.155 Цивiльного кодексу України .Статутний капiтал товариства.Згiдно з чинною редакцiєю Статуту, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 03.03.2011 року, статутний капiтал Товариства складає 428 274,50 грн., який подiлений на 1 713 098 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Згiдно довiдки товариства акцiонерами Товариства, що володiють iстотною долею акцiй Товариства (5% i бiльше) на 31.12.17 року та дату висновку аудитора • Качкинович Роман Iванович, частка акцiй якого складає 24% статутного капiталу Товариства, що становить 102 786,00 грн. номiнальної суми статутного капiталу;• Качкинович Любов Степанiвна, частка акцiй якої складає 24% статутного капiталу Товариства, що становить 102 786,00 грн. номiнальної суми статутного капiталу;• Онутчак Iрина Романiвна, частка акцiй якої складає 14,84% статутного капiталу Товариства, що становить 63 573,25 грн. номiнальної суми статутного капiталу.• Вогнива Ольга Богданiвна, частка акцiй якої складає 9,03% статутного капiталу Товариства, що становить 38 686,50 грн. номiнальної суми статутного капiталу.• Вогнива Любов Миколаївна, частка акцiй якої складає 9,03% статутного капiталу Товариства, що становить 38 686,50 грн. номiнальної суми статутного капiталу• Вогнивий Володимир Степанович, частка акцiй якого складає 9,03% статутного капiталу Товариства, що становить 38 686,50 грн. номiнальної суми статутного капiталу.Дана iнформацiя пiдтверджена реєстром акцiонерiв на 01.03.18 року виданого Нацiональним депозитарнiєм України.
Статутом товариства передбачено формування за рахунок чистого прибутку, який залишається в розпорядженнi товариства, резервного капiталу. Станом на 31.12.2017 року резервний капiтал в розмiрi 15% статутного капiталу сформований повнiстю.Неоплаченого капiталу нема. Частка держави в статутному фондi Товариства вiдсутня.Пов’язанi особи товаристваАудиторами проведено необхiднi процедури, що ефективнi для досягнення мети аудиту операцiй з пов’язаними сторонами згiдно МСА 550 «Зв’язанi сторони».Подiї пiсля дати балансуАудиторами проведено процедури вивчення та iдентифiкацiї подiй, що сталися в перiод мiж 31.12.2017 року та датою звiту аудитора. Вiдповiдно до МСА 560 «Подальшi подiї» нами не виявлено пiдстав, що мали б привести до коригування фiнансової звiтностi товариства внаслiдок подiй пiсля дати балансу.Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
При виконаннi завдання з аудиту у вiдповiдностi до МСА 240, отримано достатню впевненiсть, що фiнансовi звiти в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства.
Виконання значних правочинiвАудитором було одержано достатньо доказiв вiдносно виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2016 року склала 9 461 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам у 2017 роцi, склала 946 тис. грн.
Згiдно вiдповiдi на запит про значнi правочини керiвництво Товариства повiдомило, що протягом 2017 року значнi правочини Товариством не укладались.
Висловлення думки щодо подiй, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» Розкриваючи iнформацiю про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року що можуть вплинути на фiнансовий та господарський стан емiтента та можуть призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч.1 ст. 41 ЗУ „Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV аудитори протестували на вiдповiднiсть особливу iнформацiю емiтента. До якої належать вiдомостi про: прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу; прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв або прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; прийняття рiшення про викуп власних акцiй; факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; змiну складу посадових осiб емiтента; змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв; рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; порушення провадження у справi про вiдшкодування емiтенту збиткiв, завданих посадовою особою такого емiтента; порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента. Подiй, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, зазначених в ст. 41 „Особлива iнформацiя про емiтента» Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», аудиторами не встановлено.
Роздiл «Iншi елементи»Основнi вiдомостi про Товариство: Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «Дрогобицький хлiбокомбiнат»; код за ЄДРПОУ 00376389; скорочене найменування: ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат»; мiсцезнаходження: 82100, Львiвська область, м.Дрогобич, вул.Рєпiна, буд.8; дата i номер державної реєстрацiї: 10.07.1996 року, номер запису 14141200000000295; внесення останнiх змiн в установчi документи: 11.03.2011 року, основний вид дiяльностi: виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання (КВЕД 10.71); директор: Осередчук Роман Петрович; головний бухгалтер: Швадчак Марiя Василiвна; середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2017 рiк становить 81 чол.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська консалтингова фiрма «Бiзнес Партнери»; Код за ЄДРПОУ 37741155; Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4463 згiдно рiшення АПУ вiд 29.09.2011 року № 239/3, термiн дiї до 28.07.2021 року; Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг №0712 згiдно рiшення АПУ вiд 28.09.2017 року №349/4, термiн дiї до 31.12.2022 року;
Партнер завдання з аудиту: Цуприк Наталiя Андрiївна, сертифiкат №005601 вiд 25.12.2003 року чинний до 25.12.2018 року.
Аудитор: Стельмах Володимир Романович, сертифiкат №006684 вiд 29.04.2010 року, чинний до 29.04.2020 року. Мiсцезнаходження: 79058 Україна, м. Львiв, вул. Масарика, 18/130, тел. 249-36-61, 0673705846; фактичне мiсце розташування аудитора: м. Львiв, проспект Чорновола 67, офiс 208.Дата та номер договору: №201 вiд 13.02.2018 року.Дата початку та дата закiнчення аудиту: 13.02.2018 року по 20.04.2018 рокуДата звiту аудитора : 20 квiтня 2018 рокуАудитор ___________________ Стельмах В.Р.Сертифiкат аудитора № 006684
Директор ТОВ АКФ “Бiзнес Партнери” ____________________Цуприк Н.А.
Сертифiкат аудитора № 005601
-
-
-

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат" за ЄДРПОУ 00376389
Територія за КОАТУУ 4610600000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 10.71
Середня кількість працівників 85
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Львiвська область, м. Дрогобич, вул. Рєпiна, 8
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 3 2 0
первісна вартість 1001 32 32 0
накопичена амортизація 1002 29 30 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 160 165 0
Основні засоби: 1010 7290 6724 0
первісна вартість 1011 14476 14474 0
знос 1012 7186 7750 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 00 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 6 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 7459 6891 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1515 1189 0
Виробничі запаси 1101 1514 1189 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 1 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 201 633 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

306

0
з бюджетом 1135 19 14 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 19 14 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 200 4 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 9 80 0
Готівка 1166 3 43 0
Рахунки в банках 1167 6 37 0
Витрати майбутніх періодів 1170 19 11 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 22 56 0
Усього за розділом II 1195 1985 2303 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 17 17 0
Баланс 1300 9461 9211 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 428 428 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 1560 1550 0
Емісійний дохід 1411 420 420 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 64 68 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3040 3124 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 5092 5170 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 2 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 2
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 500 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 2612 1804 0
за розрахунками з бюджетом 1620 51 158 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 25 34 0
за розрахунками з оплати праці 1630 100 134 0
за одержаними авансами 1635 0 49 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 457 398 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1 124 0
Усього за розділом IІІ 1695 4369 4039 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 9461 9211 0

Примітки -
Керівник Осередчук Р.А.
Головний бухгалтер Швадчак М.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат" за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 21169 18149
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 14688 ) ( 13278 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

6481

48721
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 73 1191
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1928 ) ( 1313 )
Витрати на збут 2150 ( 3315 ) ( 808 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1277 ) ( 1089 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

34

852
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 100 12
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 26 ) ( 114 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 70 )
Інші витрати 2270 ( 13 ) ( 6 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

95

744
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 13 104
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

82

640
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 82 640

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 11981 9852
Витрати на оплату праці 2505 4134 3408
Відрахування на соціальні заходи 2510 799 648
Амортизація 2515 787 873
Інші операційні витрати 2520 3507 3707
Разом 2550 21208 18488

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1713098 1713098
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1713098 1713098
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.04787 0.37359
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.04787 0.37359
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Осередчук Р.П.
Головний бухгалтер Швадчак М.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат" за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

23253

21384
Повернення податків і зборів 3005 1 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 107 44
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 49 0
Надходження від повернення авансів 3020 127 4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 1464 1713
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 13 15
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 18622 )

( 15574 )
Праці 3105 ( 3379 ) ( 2638 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 888 ) ( 713 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2231 ) ( 2257 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 260 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1286 ) ( 142 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 318 ) ( 0754 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 4 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 62 ) ( 72 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -172 1906
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 78 3
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 242 ) ( 497 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -164 -494
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 1000 14
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 898 1235
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 500 1262
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 26 ) ( 114 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 965 ) ( 1283 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 407 -410
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 71 2
Залишок коштів на початок року 3405 9 7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 80 9

Примітки -
Керівник Осередчук Р.П.
Головний бухгалтер Швадчак М.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат" за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник Осередчук Роман Петрович
Головний бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат" за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 428 0 1560 64 3040 0 0 5092
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 428 0 1550 68 3124 0 0 5170
Виправлення помилок 4010 0 0 1560 64 3040 0 0 5092
Інші зміни 4090 428 0 1560 64 3040 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 428 0 1560 64 3040 0 0 5092
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 82 0 84 64 82 0 0 82
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 6 0 0 6
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 4 0 0 0 -4 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -10 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -10 4 84 0 0 78
Залишок на кінець року 4300 428 0 1550 68 3124 0 0 5170

Примітки -
Керівник Осередчук Роман Петрович
Головний бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна