Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Осередчуку Роман Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.07.2015
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат "
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00376389
4. Місцезнаходження
Львівська , Дрогобицький, 82100, М.Дрогобич, Рєпiна8
5. Міжміський код, телефон та факс
0322415515 415515
6. Електронна поштова адреса
hlibdr80@gmail.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.07.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Офiцiйне видання На 139   27.07.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.droghlib.com.ua в мережі Інтернет 23.07.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що у статутному фондi Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, Товариство не здiйснило випуску боргових цiнних паперiв та не займає монопольного (домiнуючого) становища.. Протягом звiтного року позачерговi збори акцiонерiв емiтентом не проводилися. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску процентних, дисконтних та цiльових (безпроцентних) облiгацiй. Протягом звiтного перiоду Товариство похiдних цiнних паперiв не випускало та операцiй з ними не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викупу власних акцiй Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв iнших видiв цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду Товариство бланкiв сертифiкатiв простих iменних акцiй не замовляло, сертифiкатiв власникам не видавало; бланки сертифiкатiв iнших видiв цiнних паперiв не замовлялися, сертифiкати iнших цiнних паперiв власникам не видавалися. Протягом звiтного перiоду Товариство зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., в зв'язку з чим iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску iпотечних цiнних паперiв, iстотних фактiв не траплялось, особлива iнформацiя не надавалась. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена згiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку України (П(С)БУ). Роздiл, вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - товариством не заповнявся, оскiльки у звiтному 2013 роцi такi подiї, що визначенi Положенням Комiсiї №2826 вiд 03.12.2013року як особлива iнформацiя, не виникали.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат "
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАт "Дрогобицький хлiбокомбiнат"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
82100
3.1.5. Область, район
Львівська , Дрогобицький
3.1.6. Населений пункт
М.Дрогобич
3.1.7. Вулиця, будинок
Рєпiна8
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
СерiяА01№468540
3.2.2. Дата державної реєстрації
21.01.2011
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтетДрогобицькоїмiської радиЛьвiвської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
428274.50
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
428274.50
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Райффайзен Банк Аваль
3.3.2. МФО банку
380805
3.3.3. Поточний рахунок
26007266726
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Райффайзен БанкАваль
3.3.5. МФО банку
380805
3.3.6. Поточний рахунок
26008406217
3.4. Основні види діяльності
10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв
46.90 Неспецiалiзрвана оптова торгiвля
47.11 роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продукутами харчування,напоями та тютюновими виробами
3.8. Інформація про органи управління емітента
Оргаганом упрвлiння емiтента являється Наглядова Рада, компетенцiя та функцiї якої вихначенi Статутом.
Iнформацiя про членiв НР.
Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтен. Посада
Посада
Голова Наглядової ради
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи
Качкинович Роман Iванович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 388547 21.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл
Рiк народження
1964
Освiта
вища
Стаж керiвної роботи (рокiв)
10
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав
ПП"Кiмак" заступник дирекТОА Опис
Повноваження: Керiвництво Наглядовою Радою Товариства. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства.
Винагорода: Винагороду отримує.
Попереднi посади, якi займала посадова особа: ПП"Кiмак" заступник директора
Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.

Посада
Член Наглядової Ради
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи
Качкинович Любов Степанiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 388549 21.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл
Рiк народження
1965
Освiта
вища
Стаж керiвної роботи (рокiв)
15
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав
КС ;Бойкiвщина ; голова правлiння
Опис
Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства.
Винагорода: Винагороди не отримує.
Попереднi посади, якi займала посадова особа: КС ;Бойкiвщина ; голова правлiння
Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.

Посада
Член наглядової ради
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи
Качкинович(Онутчак) Iрина Романiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 9638774Личакiвським РВ у м. Львовi ГУМС України у Львiвськiй обл
Рiк народження
1988
Освiта
вища
Стаж керiвної роботи (рокiв)
4
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав
немає
Опис
Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства.
Винагорода: Винагороди не отримує.
Попереднi посади, якi займала посадова особа: немає
Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
РВ ФДМУ у Львiвськiй областi 20823070 79000Україна м.Львiв С.Стрiльцiв,3 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 62.844

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

5. Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу -134
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0
Фонд оплати працi - 3303,2тис.грн
Вiдносно попереднього року розмiр фонду заробiтної плати зменшився на 371,4тис.грн.так як серед.облiк. чис. працiвникiв у 2013р.-149
На пiдприємствi вiдсутня кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ОсередчукРоман Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЛ 028404 07.08.2015 ДрогобицькимМВУМВС
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Городоцька СШ - директор-вчитель
6.1.8. Опис
Повноваження: здiйснює оперативне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства,з урахуванням обмеженнннь, що встановленi статутом, та вирiшує iншi питання, за виключенням тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв управлiння товариством. Представляє товариство без довiреностi у вiдносинах зi всiма без винятку державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також з фiзичними особами. Органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Винагорода: Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв директора визначається штатним розписом. Попереднi посади, якi займала посадова особа Городоцька СШ - директор-вчитель: Основне мiсце працi: директор ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
гол. бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Швадчак марiя василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 046887 Дрогобицьким МВУМВС
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
гол. бухгалтер Добрiвлянська с/рада
6.1.8. Опис
Повноваження: Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдно iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Винагорода: Розмiр винагороди визначається згiдно умов трудового договору/контракту. Попереднi посади, якi займала посадова особа: головний бухгалтер Основне мiсце працi: ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат " головний бухгалтер. Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Качкинович Роман Iвнович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 388547 21.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади, якi займала посадова особа: ПП"Кiмак" заступник директора
6.1.8. Опис
Повноваження: Керiвництво Наглядовою Радою Товариства. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Наглядово ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Качкинович Любов Степанiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 388549 21.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
КС ;Бойкiвщина ; голова правлiння
6.1.8. Опис
Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримуєя Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онутчак (Качкинович)Iрина Романiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 963877 26.07.2013 Личакiвським РВ у м. Львовi ГУДМС України у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1988
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
немає
6.1.8. Опис
Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онутчак (Качкинович)Iрина Романiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 963877 26.07.2013 Личакiвським РВ у м. Львовi ГУДМС України у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1988
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
немає
6.1.8. Опис
Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буняк Iван Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 312250 10.02.2004 Дрогобицьким МВ УМВС
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Дрогобицька ВК-40 Заступник начальника по виробництву
6.1.8. Опис
Повноваження: Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства. Складання та подання на розгляд та на затвердження загальних зборiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
директор Осередчук Роман Петрович КЛ 028404 11.08.2014 Дрогобицьким МВ ГУ ДМС 0 0 0 0 0 0
Голова Нагляловох ради Качкинович Роман Iванович КА 388547 21.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл. 03.03.2010 411144 24 411144 24 0 0
Член Наглядової Ради Качкинович Любов Степанiвна КА 388549 21.03.1997 Дрогобицьким МВУМВС у Львiвськiй областi 03.03.2010 411144 24 411144 24 0 0
Ревiзор Буняк Iван Михайлович КС 312250 10.04.2004 0 0 0 0 0 0
гол. бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна КА 046887 25.12.1998 Дрогобицьким МВ УМВС 0 0 0 0 0 0
гол. бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна КА 046887 25.12.1998 Дрогобицьким МВ УМВС 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової Ради Онутчак (Качкинович ) Iрина Романiвна КС 963877 26.07.2013 Личакiвським РВ у м. Львовi 254293 14.844 254293 14.844 0 0
Усього 1075581 62844 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Качкинович Роман Iванович КА 388547 21.03.1997 ДрогобицькийМВУМВС України у Львiвськiй обл. 411144 24 411144 102786.00 0 0
КУачкинович Любов Степанiвна КА 388549 21.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВС Україниу Львiвськiй обл. 411144 24 411144 102786.00 0 0
Онуктчак Iрина Романiвна(Качкинович ) КС 963877 26.07.2013 Личакiвським РВ у м. ЛьвовiГУДМС Укураїни у Львiвськуiй областi 254293 14.844 254293 63573.25 0 0
Усього 1076581 62.844 1076581 269145.25 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис 1.Про обрання лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв товариства. 2. Звiт Наглядової Ради про дiяльнiсть Товариства у 2014роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розглду звiту. 4. Звiт ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України. 5.Затвердження рiчного звiту Товариства, фiнансових результатiв дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 6. Визначення порядку розподiлу (збиткiв) Товариства. 7. Про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства. 8. Про обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 9. Про припинення повноважень Ревiзора Товариства. 10. Про обрання Ревiзора Товариства. 11. Про погодження укладених правочинiв. 12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року. ПРОТОКОЛ № 01/14 рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат» 26 квiтня 2014 року м. Дрогобич, вул.Рєпiна, 8 (актовий зал) 13:00 – 14:00, Загальнi збори акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат» (далi - Товариство) вiдкрив Директор Товариства Осередчук Р.П.:,Для проведення загальних зборiв акцiонерiв Наглядовою радою Товариства вiдповiдно до статуту Товариства прийнято рiшення (протокол № 01/14 вiд 10.03.2014р.) про скликання загальних зборiв акцiонерiв та про призначення Головою загальних зборiв Задонську Анну Олександрiвну, Секретарем загальних зборiв Стельмах Любов Михайлiвну, Реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв у складi – Голова - Дощак Марiя Василiвна, член - Солецька Галина Iванiвна.,Перелiк акцiонерiв, якi мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 22 квiтня 2014 року.Статутний капiтал Товариства становить 428 274,50 гривень i подiлений на 1713098 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.Для ознайомлення присутнiх з результатами реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв слово надається головi Реєстрацiйної комiсiї Дощак Марiї Василiвнiй:“До реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства включено 92 акцiонери, на особових рахунках яких облiковується 1 713 098 акцiй.Реєстрацiйною комiсiєю зареєстровано 9 акцiонерiв, якi сумарно володiють 1 099 310 акцiями товариства, що становить 64,1709% загальної кiлькостi акцiй Товариства.Вiдповiдно до ст.41 Закону України “Про акцiонернi товариства” загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй.Таким чином, загальнi збори акцiонерiв Товариства визнано правомочними. Голосування на загальних зборах акцiонерiв вiдбувається шляхом голосування бюлетенями. Порядок денний зборiв:Про обрання лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв Товариства. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2013 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.Звiт Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України.Затвердження рiчного звiту Товариства, фiнансових результатiв дiяльностi Товариства за 2013 рiк Визначення порядку розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства.Про обрання (змiну) Ревiзора Товариства.Про погодження укладених правочинiв.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року.Перше питання порядку денного: «Про обрання лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв Товариства» Слухали: Голову зборiв, який запропонував обрати лiчильну комiсiю у складi: голова – Дощак Марiя Василiвна, член – Солецька Галина Iванвiвна.Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова – Дощак Марiя Василiвна, член – Солецька Галина Iванвiвна.Голосували:“За” – 1 093 310 голосiв, що складає 99,45% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 0“Утримались” – 3000 голосiв;Не голосували – 3000 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).Друге питання порядку денного: «Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2013 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту»Слухали: Голову загальних зборiв Задонську А.О., яка запропонував затвердити Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2013 роцi.Вирiшили: затвердити звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2013 роцi.Голосували:“За” – 1 093 310 голосiв, що складає 99,45% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 0;Утримались” – 3000 голосiв;Не голосували – 3000 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).Третє питання порядку денного: «Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»Слухали: директора товариства Осередчука Р.П., який запропонував затвердити звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi.Вирiшили: затвердити звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi.Голосували:“За” – 1 076 581 голосiв, що складає 97,93% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 16 729;“Утримались” – 3000 голосiв;Не голосували – 3000 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).Четверте питання порядку денного: «Висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України».Слухали: Буняка I.М., який запропонував затвердити висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiкВирiшили: затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк Голосували:“За” – 1 079 681 голосiв, що складає 98,21% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 1000 голосiв;“Утримались” – 15 629;Не голосували – 3000 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).П’яте питання порядку денного: «Затвердження рiчного звiту Товариства, фiнансових результатiв дiяльностi Товариства за 2013 рiк»,Слухали: голову загальних зборiв акцiонерiв, який запропонував затвердити рiчний звiт товариства за 2013 рiк.Вирiшили: затвердити рiчний звiт товариства за 2013 рiк. Голосували:“За” – 1 079 681 голосiв, що складає 98,23% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 16 629 голосiв;“Утримались” – 0 голосiв;Не голосували – 3000 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).Шосте питання порядку денного: «Визначення порядку розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства».Слухали: голову загальних зборiв акцiонерiв, який запропонував покрити збитки, отриманi Товариством в 2013 роцi роцi, за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.Вирiшили: покрити збитки, отриманi Товариством в 2013 роцi, за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.Голосували:“За” – 1 080 481 голосiв, що складає 98,29% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 15 729;“Утримались” – 100 голосiв;Не голосували – 3000 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).Сьоме питання порядку денного: «Про обрання (змiну) Ревiзора Товариства»Слухали: голову загальних зборiв акцiонерiв, який запропонував переобрати Буняка I.М. Ревiзором на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв.Вирiшили: переобрати Буняка I.М. Ревiзором на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв.Голосували:“За” – 1 093 310 голосiв, що складає 99,45% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 0 голосiв;“Утримались” - 3000;Не голосували – 3000 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).Восьме питання порядку денного: «Про погодження укладених правочинiв.»Слухали: голову загальних зборiв акцiонерiв, який запропонував погодити усi укладенi Товариством правочини в перiод з 12 жовтня 2013 року до сьогоднi.Вирiшили: погодити усi укладенi Товариством правочини в перiод з 12 жовтня 2013 року до сьогоднi.Голосували:“За” – 1 093 310 голосiв, що складає 99,45% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 0 голосiв;“Утримались” - 3000;Не голосували – 3000 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).Дев’яте питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року.»Слухали: голову загальних зборiв акцiонерiв, який запропонував попередньо погодити (схвалити) значнi правочини, що можуть вчинятися Товариством на суму не бiльше 5 (п'ять) мiльйонiв гривень, зокрема, але не виключно, щодо отримання кредитних коштiв, укладення договорiв iпотеки/застави, вiдчуження майна, укладення договорiв оренди та iнших пов'язаних з ними правочинiв.Вирiшили: попередньо погодити (схвалити) значнi правочини, що можуть вчинятися Товариством на суму не бiльше 5 (п'ять) мiльйонiв гривень, зокрема, але не виключно, щодо отримання кредитних коштiв, укладення договорiв iпотеки/застави, вiдчуження майна, укладення договорiв оренди та iнших пов'язаних з ними правочинiв.Голосували:“За” – 1 093 310 голосiв, що складає 99,45% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;“Проти” – 0 голосiв;“Утримались” - 3000;Не голосували – 3000 голосiв.Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).До протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства додаються:1) Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 26 квiтня 2014 року.2) Протокол засiдання реєстрацiйної комiсiї щодо результатiв реєстрацiї акцiонерiв Товариства вiд 26 квiтня 2014 року.3) Протоколи №1 та №2 про пiдсумки голосування загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26 квiтня 2014 року. Всi питання затверджувалися. У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ Аудиторська консалтингова фiрма "Бiзнес Партнери "
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37741155
Місцезнаходження 79058 Україна Львівська Шевченкiвський м. Львiв Масарика,18/130
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2011
Міжміський код та телефон 0322407253
Факс 2493661
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис ПАТ "Кредобанк"

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
у емiтента вiдсутнi важливi подiї у розвитку.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось .
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо)
Товариство, вiдповiдно до обраної облiкової полiтики, застосовує норми i методи нарахування амортизацiї основних фондiв, встановленi статтею145 ПК України пiдприємств". Фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в бухгалтерському облiку за собiвартiстю їх придбання. Порядок визнання, оцiнка придбання та вибуття запасiв вiдповiдяє вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 9 "запаси". Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємстав за первiсною вартiстю.
Текст аудиторського висновку
м.Дрогобич
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства
«Дрогобицький хлiбокомбiнат» за рiк, що закiнчився 31.12.2014 року

Акцiонерам та керiвництву Приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат», Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат» (далi – Товариство), що складається з Балансу станом на 31.12.2014 року та вiдповiдних звiтiв про сукупнi доходи, змiн у капiталi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився цiєю датою, а також розкриття основних принципiв облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї (далi -«фiнансова звiтнiсть»).
Основнi вiдомостi про Товариство.
• повна назва: Приватне акцiонерне товариство «Дрогобицький хлiбокомбiнат»;
• код за ЄДРПОУ: 00376389;
• мiсцезнаходження: 82100, Львiвська область, м.Дрогобич, вул.Рєпiна, буд.8;
• скорочене найменування: ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат»;
• дата i номер державної реєстрацiї товариства: 10.07.1996 року, номер запису 14141200000000295;
• внесення останнiх змiн в установчi документи вiд 11.03.2011 року за №14141050007000295.
Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку цiєї фiнансової звiтностi та її достовiрне представлення у вiдповiдностi вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку («ПСБО») i за створення системи внутрiшнього контролю, яку керiвництво визначає необхiдною для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає проведення процедур, необхiдних для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i їх розкриття у фiнансовiй звiтностi та примiтках до фiнансової звiтностi. Вибiр процедур базується на судженнi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок зловживань або помилок. Оцiнка таких ризикiв включає огляд системи внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрностi фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають даним обставинам, але не з метою висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає оцiнку доречностi i використання облiкової полiтики та обґрунтованостi бухгалтерських оцiнок, зроблених керiвництвом, а також оцiнку загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
1) Обмеження обсягу аудиту. Аудитори не брали участь при проведеннi Товариством рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, тому не висловлюють думку з цього питання.
2) Аудитори не отримали достатньої впевненостi щодо визнання активом витрат майбутнiх перiодiв, вiдображених в балансi в сумi 482 тис.грн., що сформувались за рахунок створення резерву невикористаних вiдпусток. На думку аудитора нарахований резерв невикористаних вiдпусток повинен бути включений до складу витрат звiтного перiоду.
3)Аудитори отримали не всi зовнiшнi пiдтвердження по статтi “Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги” станом на 31.12.2014 року та не висловлюють впевненiсть щодо повноти вiдображення Товариством кредиторської заборгованостi на звiтну дату.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2014 року, а також фiнансовi результати її дiяльностi за 2014 рiк та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Аудиторами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 570 «Безперервнiсть щоб визначити чи суб’єкт господарювання зможе продовжувати реалiзовувати свої активи та погашати зобов’язання в звичайному ходi бiзнесу. Аудитори отримали достатню впевненiсть щодо можливостi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть протягом наступних 12 мiсяцiв, що обґрунтовується показниками фiнансового стану Товариства та листом управлiнського персоналу
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв та власного капiталу вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 р., визначених за Методичними рекомендацiями №485 вiд 17.11.2004 р., складає 3824 тис. грн., статутний капiтал 428 тис. грн., рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв товариства i статутним капiталом позитивна., що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Станом на 31.12.2014 р. акцiонерами Товариства, що володiють iстотною долею акцiонерного капiталу Товариства є:
• Качкинович Роман Iванович, частка акцiй якого складає 24% статутного капiталу Товариства, що становить 102786,00 грн. номiнальної суми статутного капiталу;
• Качкинович Любов Степанiвна, частка акцiй якої складає 24% статутного капiталу Товариства, що становить 102786,00 грн. номiнальної суми статутного капiталу;
• Качкинович Iрина Романiвна, частка акцiй якої складає 14,844% статутного капiталу Товариства, що становить 63573,25 грн. номiнальної суми статутного капiталу.
Змiни в iстотнiй участi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та буде подана до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Емiтентом розкривається та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю iнша iнформацiя, склад якої передбачено «Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» вiд 03.12.2013р. №2826. До дати формування звiту аудитора така iнша iнформацiя в повному обсязi Товариством не сформована та, вiдповiдно, аудитором не перевiрялась. Тому ми не висловлюємо думку щодо такої iнформацiї. Вся вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть її розкриття покладається на управлiнський персонал товариства.
Також нами встановлено iнформацiю про подiї, якi вiдбувалися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
26.04.2014 року Протоколом загальних зборiв Товариства затверджено наступнi змiни в структурi посадових осiб Товариства:
• звiльнено з посади ревiзора - Буняка Iвана Михайловича;
• призначено на посаду ревiзора - Буняка Iвана Михайловича.
Дана iнформацiя розкрита на сайтi НКЦПФР.
24.12.2014 року Товариством укладено з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитнi договори №010/325570/0257981 на суму 850 тис. грн. та №012/325570/0254273 на суму 650 тис. грн. Згоду на укладення даних договорiв надано Наглядовою Радою протоколом №02/14 вiд 17.12.2014 року. Дана iнформацiя на сайтi НКЦПФР не розкрита.
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту.
26.04.2014 року ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» проведено рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi затвердили рiчний звiт та фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
Протягом звiтного року вiдбувались регулярнi засiдання Наглядової Ради Товариства.
Система корпоративного управлiння Товариством в цiлому вiдповiдає вимогам статтi 89 Господарського кодексу України та Закону України «Про акцiонернi товариства».
Система внутрiшнього аудиту на Товариствi не запроваджена.
Значнi правочини
Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого договору становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi, приймається вiдповiдним органом товариства. Гранична межа значного правочину на 2014 рiк для ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» склала 1051 тис. грн.
Керiвництво Товариства вважає, що всi правочини, укладенi протягом звiтного перiоду, укладенi з дотриманням Закону України «Про акцiонернi товариства» та у вiдповiдностi до Статуту товариства. Аудитором вiдхилень не виявлено.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Пiд час проведення аудиту нами оцiнено ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» аудиторський ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, розрахований аудитором iдентифiкований та оцiнений як низький. Аудитори не отримали доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства чи помилки. Однак, через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спрямований i виконується вiдповiдно до МСА.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська консалтингова фiрма «Бiзнес Партнери»;
Код за ЄДРПОУ 37741155;
Мiсцезнаходження: 79058 Україна, м.Львiв, вул.Масарика 18/130;
Тел./факс (032)240-72-53, 249-36-61, 0503173661;
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4463 згiдно рiшення АПУ вiд 29.09.2011 р. № 239/3, термiн дiї до 29.09.16 р.;
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг №0291 згiдно рiшення АПУ вiд 01.11.2012 р. №260/4;
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв № П0000075 вiд 02.04.2013р., термiн дiї до 29.09.2016р.;
Керiвник робочої групи- аудитор Цуприк Наталiя Андрiївна, сертифiкат №005601 вiд 25.12.2003 року чинний до 25.12.2018 р.;
Аудитор Стельмах Володимир Романович, сертифiкат серiї А№006684 вiд 29.04.2010 року чинний до 29.04.2020 року.
Умови договору на проведення аудиту.
Дата i номер договору: договiр №25/2014 вiд 31.03.2015 року
Дата початку та дата закiнчення аудиту: з 01.04.2015 по 18.04.2015 року

Аудитор _____________________ Стельмах В.Р
Сертифiкат аудитора серiї А № 006684
Директор
ТОВ АКФ “Бiзнес Партнери” ______________________ Цуприк Н.А.
Сертифiкат аудитора № 005601

Дата аудиторського висновку: 18 квiтня 2015 рокуІнформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
На власних виробничих потужностях ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» щодня випускає до 11 тонн хлiбної, хлiбобулочної та кондитерської продукцiї. На сьогоднiшнiй день асортимент продукцiї налiчує бiльше 100 найменувань. Основними видами продукцiї є хлiб обiднiй (з пшеничного борошна вищого та 1-го ґатунку), та хлiб степовий (з борошна житнього обдирного та пшеничного 2-го ґатунку). За рiк пiдприємство випекло та реалiзувало 1294 тонни хлiба обiднього, та 1301 тонна хлiба степового.
Основними ринками збуту є мiста Дрогобич,Трускавець, Борислав та Дрогобицький, Самбiрський, Стрийський райони. Близько 40% продукцiї ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» реалiзовує в м.Дрогобич. Основними каналами збуту є фiзичнi особи-пiдприємцi, юридичнi особи та мережевi супермаркети з якими укладенi угоди, а також виїздна торгiвля. Серед найбiльших покупцiв є наступнi ФОП та юридичнi особи: ТОВ "Фоззi-Фуд" супермаркет «Сiльпо», ТзОВ ТВК"Львiвхолод" супермаркет «Рукавичка», ФОП Армашенко Д.С., ФОП Бiлоган Г.Г., ФОП Грицюта В.А.
Серед постачальникiв сировини можна видiлити ТОВ "ВIЛIЯ-ТРЕЙД", ПП "ЗАХIД - ХЛIБ - ЗБУТ - 2002", ТОВ "КХП-Трейдiнг", СПД ФО Москвитин В.В.
Пiдприємство здiйснює поетапну реконструкцiю з замiною старого виробничого обладнання на сучасне енергоефективне, постiйно удосконалюється i модернiзується устаткування, запускаються новi виробничi потужностi

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Пртягом 2011-2014 рокiв введено в екплуатацiю капiтальних iнвестицiй в сумi 10 448.0 тис.грн. з ни на придбання основних засобiв 4 925.4 тис.грн, на модернiзацiю 5 422 тис.грн. на придбання iнших необоротних ативiв 91.9 тис.грн.i на придбання нематерiальих активiв 8.7 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Всi основнi засоби емiтента знаходяться на територiї пiлприєммства, за адресою: Львiвська обл, м.Дрогобич, вул.Рєпiна, 8 Пiдприємство орендує вантажнi атомобiлi 7 штук.Запаси знаходяться на виробничих складах а, сировина в спецiалiзованих бункерах.Протягом звiтнього року введено було в експлуатацiю капiтальних активiв 2 789 тис. грн. з них 474 тис грн нових активiв, та на капiтальний ремонт та реконструкцiю використано 2 315 тис. грн. в тому числi машини обладнання 1 708 тис.грн. 480 тис.грн. нежитловi будiвлi, транспортнi засоби 124 тис.грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Проблем якi впливали би на дiльнiсть емiтента протягом звiтнього року не було
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом звiтнього року емiтент виплатив штрафних санкцiй в сумi 39.6 тис.грн. за порушення законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
фiнансування емiтента проходить черех касу пiдприємства та розрахунковий рахунок,фiнансування емiтента власними коштами за рахунок коштiв вiд реалiзацiї продукцiї.Протягом звiтнього року було оримано фiнансувння вiд Європейського банку розвитку, в розмiрi 103.1 тис грн.на надання консультаувйних послуг по впровадженню системи управлiння безпечнiстю харчових продуктiв за стандартом FSSC 22000
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
на кiнець звiтного перiоду невиконаних договорiв немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Пiдприємство здiйснює поетапну реконструкцiю з замiною старого виробничого обладнання на сучасне енергоефективне, постiйно удосконалюється i модернiзується устаткування, запускаються новi виробничi потужностi
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
протяго звiтного перiоду емiтент не здiйснював дослiджень i вiдповiдно не було витрат.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Позивач ПрАт "Дрогобицький хлiбокомбiнат до ОДПI м.Дрогобичаi , про скасування Податкового повiдомлення рiшення, розмiр позовних вимог-39156 грн , вiдкрито провадженння 29.11.2013 року Львiвський окружний адмiнiстративний суд України, номер 813/8967/13-а, результат- вiдмовлено у позовних вимогах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
чистий дохiд вiд реалiзацiї за 2012-2014 становить 59989тисгрн
нерозподiлений прибуток на початок2012р-2379тис. грн
на кiнец 2014р.1768тис.грн

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 11350 13205 315 315 10853 12963
будівлі та споруди 4141 4416 0 0 4141 4416
машини та обладнання 1196 1232 0 0 1196 1232
транспортні засоби 540 685 315 315 540 685
інші 5076 6629 0 0 5076 6629
2. Невиробничого призначення: 243 243 0 0 243 243
будівлі та споруди 49 49 0 0 49 49
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 181 181 0 45 181 181
інші 12 12 0 0 12 12
Усього 11096 13304 315 315 11096 11096
Опис Амортизацiя ОЗ нараховується прямолiнiйним методом до всiх груп протягом СКВ об"єктаОЗ.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 3824 3391
Статутний капітал (тис. грн.) 428 428
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 2 42
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства бiльше розмiру його скоригованого статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 3654 X X
у тому числі:  
кредит 25.12.2014 850 19 23.12.2015
кредит 25.12.2014 650 19 23.12.2017
кредит 24.09.2013 1410 17 23.08.2016
кредит 24.09.2013 275 18 20.10.2016
кредит 17.12.2013 319.4 18 16.12.2016
орердрафт 19.12.2014 150 20 19.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 17 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 440 X X
Інші зобов'язання X 40 X X
Усього зобов'язань X 4657 X X
Опис: вiдсутнiй
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 10,71.11.00 2883тн 14854 0 2883тн 15314 48
5 10.71.12.00.30 240 2867 4 240 2956 4
6 10.71.12.00.20 3 79 0.05 3 81 0.05
7 10.71.12.00.40 1тн 21 0.02 1тн 22 0.02
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 3695 26

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2012 1 0
3 2011 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): вiдсутнє Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): вiдсутнє Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): вiдсутнє Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 17
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 89
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) комiтети не створенi.
Інші (запишіть) комiтети не створенi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) вiдсутнє

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): вiдсутнє X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) немає

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Так
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): посадова особа вiдсутня Так Так Так

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнших положень в Товариствi не прийнято

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) немає

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) емiтент не змiнював аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) немає

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) немає

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планує
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) емiтент не змiнював

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
емiтент не являється фiнансовою установою
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
емiтент не являється фiнансовою установою
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
емiтент не являється фiнансовою установою
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
емiтент не являється фiнансовою установою
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
емiтент не являється фiнансовою установою
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
емiтент не являється фiнансовою установою
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
емiтент не являється фiнансовою установою
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
емiтент не являється фiнансовою установою
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
емiтент не являється фiнансовою установою
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
емiтент не являється фiнансовою установою
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
емiтент не являється фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
емiтент не являється фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
емiтент не являється фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
емiтент не являється фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
емiтент не являється фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
емiтент не являється фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
емiтент не являється фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
емiтент не являється фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
емiтент не являється фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
емiтент не являється фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
емiтент не являється фiнансовою установою

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 1 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
Територія за КОАТУУ 4610600000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 10
Вид економічної діяльності за КВЕД 10.71
Середня кількість працівників 134
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Дрогобич Рєпiна 8
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12. р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 4 4 0
первісна вартість 1001 28 30 0
накопичена амортизація 1002 24 26 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1566 181 0
Основні засоби: 1010 6273 7658 0
первісна вартість 1011 11350 13466 0
знос 1012 5077 5808 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 7845 7843 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1706 1242 0
Виробничі запаси 1101 1706 1239 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 96 150 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

125

112

0
з бюджетом 1135 66 17 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 130 136 0
Готівка 1166 45 121 0
Рахунки в банках 1167 85 15 0
Витрати майбутніх періодів 1170 602 518 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 11 12 0
Усього за розділом II 1195 2736 2187 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 10581 10030 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 428 428 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 1566 1564 0
Емісійний дохід 1411 420 420 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 64 64 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1333 1768 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 3391 3824 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 70 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 2031 1479 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 2031 1549 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 150 150 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 1958 2025 0
за товари, роботи, послуги 1615 2206 1350 0
за розрахунками з бюджетом 1620 71 17 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 61 49 0
за розрахунками з оплати праці 1630 133 101 0
за одержаними авансами 1635 7 3 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 440 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 529 482 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 44 40 0
Усього за розділом IІІ 1695 5159 4657 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 10581 10030 0

Примітки вiдсутнi
Керівник Осередчук Роман Петрович
Головний бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 1 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 18373 17160
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 13993 ) ( 13148 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

4380

4012
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 367 1377
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1132 ) ( 1333 )
Витрати на збут 2150 ( 2214 ) ( 2405 )
Інші операційні витрати 2180 ( 349 ) ( 1618 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1052

33
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 17 191
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 522 ) ( 654 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 17 ) ( 670 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

530

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 1100 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 95 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

435

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 1100 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 435 1100

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 9279 9322
Витрати на оплату праці 2505 3188 3704
Відрахування на соціальні заходи 2510 1333 1357
Амортизація 2515 736 687
Інші операційні витрати 2520 3152 3434
Разом 2550 17688 18504

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1713098 1713098
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.25393 0.647211
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.25393 0.64211
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки вiдсутнi
Керівник Осередчук Роман Петрович
Головний бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 1 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

21968

20728
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 186 72
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 124 32
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 1 34
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 33 48
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 13847 )

( 13878 )
Праці 3105 ( 2740 ) ( 3192 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1345 ) ( 1523 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1943 ) ( 2139 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2 ) ( 304 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1416 ) ( 1264 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 525 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 560 ) ( 558 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1877 -376
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 15 1607
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 1335 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 165 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1320 1442
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 1650 4075
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 825 919
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 2135 4042
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 522 ) ( 654 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 393 ) ( 1370 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -575 -1072
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -18 -6
Залишок коштів на початок року 3405 130 136
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 24 0
Залишок коштів на кінець року 3415 136 130

Примітки
Керівник Осередчук Роман Петрович
Головний бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 1 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки вiдсутнi
Керівник Осередчук Роман Петрович
Головний бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 1 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат " за ЄДРПОУ 00376389
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 428 0 1566 64 1333 0 0 3391
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 428 0 1566 64 1333 0 0 3391
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 435 0 0 435
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -2 0 0 0 0 -2
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -2 0 435 0 0 433
Залишок на кінець року 4300 428 0 1564 64 1768 0 0 3824

Примітки вiдсутнi
Керівник Осередчук Роман Петрович
Головний бухгалтер Швадчак Марiя Василiвна

Інформація щодо аудиторського висновку

м.Дрогобич
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства
«Дрогобицький хлiбокомбiнат» за рiк, що закiнчився 31.12.2014 року

Акцiонерам та керiвництву Приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат», Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат» (далi – Товариство), що складається з Балансу станом на 31.12.2014 року та вiдповiдних звiтiв про сукупнi доходи, змiн у капiталi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився цiєю датою, а також розкриття основних принципiв облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї (далi -«фiнансова звiтнiсть»).
Основнi вiдомостi про Товариство.
• повна назва: Приватне акцiонерне товариство «Дрогобицький хлiбокомбiнат»;
• код за ЄДРПОУ: 00376389;
• мiсцезнаходження: 82100, Львiвська область, м.Дрогобич, вул.Рєпiна, буд.8;
• скорочене найменування: ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат»;
• дата i номер державної реєстрацiї товариства: 10.07.1996 року, номер запису 14141200000000295;
• внесення останнiх змiн в установчi документи вiд 11.03.2011 року за №14141050007000295.
Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку цiєї фiнансової звiтностi та її достовiрне представлення у вiдповiдностi вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку («ПСБО») i за створення системи внутрiшнього контролю, яку керiвництво визначає необхiдною для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає проведення процедур, необхiдних для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i їх розкриття у фiнансовiй звiтностi та примiтках до фiнансової звiтностi. Вибiр процедур базується на судженнi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок зловживань або помилок. Оцiнка таких ризикiв включає огляд системи внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрностi фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають даним обставинам, але не з метою висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає оцiнку доречностi i використання облiкової полiтики та обґрунтованостi бухгалтерських оцiнок, зроблених керiвництвом, а також оцiнку загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
1) Обмеження обсягу аудиту. Аудитори не брали участь при проведеннi Товариством рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, тому не висловлюють думку з цього питання.
2) Аудитори не отримали достатньої впевненостi щодо визнання активом витрат майбутнiх перiодiв, вiдображених в балансi в сумi 482 тис.грн., що сформувались за рахунок створення резерву невикористаних вiдпусток. На думку аудитора нарахований резерв невикористаних вiдпусток повинен бути включений до складу витрат звiтного перiоду.
3)Аудитори отримали не всi зовнiшнi пiдтвердження по статтi “Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги” станом на 31.12.2014 року та не висловлюють впевненiсть щодо повноти вiдображення Товариством кредиторської заборгованостi на звiтну дату.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Дрогобицький хлiбокомбiнат» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2014 року, а також фiнансовi результати її дiяльностi за 2014 рiк та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Аудиторами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 570 «Безперервнiсть щоб визначити чи суб’єкт господарювання зможе продовжувати реалiзовувати свої активи та погашати зобов’язання в звичайному ходi бiзнесу. Аудитори отримали достатню впевненiсть щодо можливостi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть протягом наступних 12 мiсяцiв, що обґрунтовується показниками фiнансового стану Товариства та листом управлiнського персоналу
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв та власного капiталу вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 р., визначених за Методичними рекомендацiями №485 вiд 17.11.2004 р., складає 3824 тис. грн., статутний капiтал 428 тис. грн., рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв товариства i статутним капiталом позитивна., що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Станом на 31.12.2014 р. акцiонерами Товариства, що володiють iстотною долею акцiонерного капiталу Товариства є:
• Качкинович Роман Iванович, частка акцiй якого складає 24% статутного капiталу Товариства, що становить 102786,00 грн. номiнальної суми статутного капiталу;
• Качкинович Любов Степанiвна, частка акцiй якої складає 24% статутного капiталу Товариства, що становить 102786,00 грн. номiнальної суми статутного капiталу;
• Качкинович Iрина Романiвна, частка акцiй якої складає 14,844% статутного капiталу Товариства, що становить 63573,25 грн. номiнальної суми статутного капiталу.
Змiни в iстотнiй участi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та буде подана до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Емiтентом розкривається та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю iнша iнформацiя, склад якої передбачено «Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» вiд 03.12.2013р. №2826. До дати формування звiту аудитора така iнша iнформацiя в повному обсязi Товариством не сформована та, вiдповiдно, аудитором не перевiрялась. Тому ми не висловлюємо думку щодо такої iнформацiї. Вся вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть її розкриття покладається на управлiнський персонал товариства.
Також нами встановлено iнформацiю про подiї, якi вiдбувалися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
26.04.2014 року Протоколом загальних зборiв Товариства затверджено наступнi змiни в структурi посадових осiб Товариства:
• звiльнено з посади ревiзора - Буняка Iвана Михайловича;
• призначено на посаду ревiзора - Буняка Iвана Михайловича.
Дана iнформацiя розкрита на сайтi НКЦПФР.
24.12.2014 року Товариством укладено з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитнi договори №010/325570/0257981 на суму 850 тис. грн. та №012/325570/0254273 на суму 650 тис. грн. Згоду на укладення даних договорiв надано Наглядовою Радою протоколом №02/14 вiд 17.12.2014 року. Дана iнформацiя на сайтi НКЦПФР не розкрита.
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту.
26.04.2014 року ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» проведено рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi затвердили рiчний звiт та фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
Протягом звiтного року вiдбувались регулярнi засiдання Наглядової Ради Товариства.
Система корпоративного управлiння Товариством в цiлому вiдповiдає вимогам статтi 89 Господарського кодексу України та Закону України «Про акцiонернi товариства».
Система внутрiшнього аудиту на Товариствi не запроваджена.
Значнi правочини
Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого договору становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi, приймається вiдповiдним органом товариства. Гранична межа значного правочину на 2014 рiк для ПрАТ «Дрогобицький хлiбокомбiнат» склала 1051 тис. грн.
Керiвництво Товариства вважає, що всi правочини, укладенi протягом звiтного перiоду, укладенi з дотриманням Закону України «Про акцiонернi товариства» та у вiдповiдностi до Статуту товариства. Аудитором вiдхилень не виявлено.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Пiд час проведення аудиту нами оцiнено ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» аудиторський ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, розрахований аудитором iдентифiкований та оцiнений як низький. Аудитори не отримали доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства чи помилки. Однак, через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спрямований i виконується вiдповiдно до МСА.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська консалтингова фiрма «Бiзнес Партнери»;
Код за ЄДРПОУ 37741155;
Мiсцезнаходження: 79058 Україна, м.Львiв, вул.Масарика 18/130;
Тел./факс (032)240-72-53, 249-36-61, 0503173661;
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4463 згiдно рiшення АПУ вiд 29.09.2011 р. № 239/3, термiн дiї до 29.09.16 р.;
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг №0291 згiдно рiшення АПУ вiд 01.11.2012 р. №260/4;
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв № П0000075 вiд 02.04.2013р., термiн дiї до 29.09.2016р.;
Керiвник робочої групи- аудитор Цуприк Наталiя Андрiївна, сертифiкат №005601 вiд 25.12.2003 року чинний до 25.12.2018 р.;
Аудитор Стельмах Володимир Романович, сертифiкат серiї А№006684 вiд 29.04.2010 року чинний до 29.04.2020 року.
Умови договору на проведення аудиту.
Дата i номер договору: договiр №25/2014 вiд 31.03.2015 року
Дата початку та дата закiнчення аудиту: з 01.04.2015 по 18.04.2015 року

Аудитор _____________________ Стельмах В.Р
Сертифiкат аудитора серiї А № 006684
Директор
ТОВ АКФ “Бiзнес Партнери” ______________________ Цуприк Н.А.
Сертифiкат аудитора № 005601

Дата аудиторського висновку: 18 квiтня 2015 року